Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/35 av 6. januar 2022 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 om fastsettelse av listene over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å importere dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/35 of 6.January 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries or territories, or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (4) er der fastsat regler vedrørende dyresundhedscertifikater som omhandlet i forordning (EU) 2016/429, officielle certifikater som omhandlet i forordning (EU) 2017/625 og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater baseret på nævnte forordninger, som kræves ved indførsel til Unionen af visse sendinger af dyr og varer (i det følgende samlet benævnt »certifikaterne«). Først og fremmest er der i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 fastlagt standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af bl.a. sendinger af visse levende akvatiske dyr og animalske produkter

(2) Mere specifikt er der i kapitel 1 (MODEL BOV), 2 (MODEL OVI), 24 (MODEL MP-PREP), 25 (MODEL MPNT), 26 (MODEL MPST), 27 (MODEL CAS), 41 (MODEL GEL), 42 (MODEL COL), 43 (MODEL RCG), 44 (MODEL TCG) og 50 (MODEL COMP) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 fastlagt kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater, og officielle certifikater, til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af produkter af kvæg, får og geder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (5) blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2021/1176 (6), bl.a. med det formål at ajourføre kravene vedrørende indførsel til Unionen af produkter af kvæg, får og geder ved at tilføje særlige betingelser for indførsel til Unionen af produkter af drøvtyggere fra et land med en kontrolleret BSE-risiko, når disse de hidrører fra dyr med oprindelse i et land med en ikke-fastsat BSE-risiko. Disse nye krav vedrørende indførsel til Unionen af sådanne sendinger bør afspejles i nævnte kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater og officielle certifikater. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(3) Desuden bør folke- og dyresundhedserklæringerne i de kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af visse kategorier af kødprodukter til konsum i kapitel 25 (MODEL MPNT) og 26 (MODEL MPST) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 ændres for på korrekt vis at afspejle henholdsvis kravene vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter af opdrættede eller vildtlevende hjortedyr i kapitel F i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 og kravene til oprindelsesvirksomheden for de dyr, som det ferske kød hidrører fra, i artikel 150 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (7). Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(4) I kapitel 27 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af naturtarme til konsum (MODEL CAS). I overensstemmelse med artikel 148 i delegeret forordning (EU) 2020/692 giver punkt II.2.2 i nævnte kombinerede standarddyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat mulighed for at indføre sendinger af naturtarme til Unionen fra tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk kød til Unionen, og som derfor er opført i bilag XIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (8) med henblik på indførsel af naturtarme til Unionen, uden at det skal attesteres, at der er anvendt risikobegrænsende behandlinger som beskrevet i punkt 2 i bilag XXVI til delegeret forordning (EU) 2020/692. Den nuværende ordlyd af førstnævnte punkt er imidlertid ikke tilstrækkeligt klar med hensyn til naturtarmenes oprindelseszone, når denne mulighed finder anvendelse. For at præcisere, at en sådan mulighed kun gælder for zoner, der er opført i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, bør koden for naturtarmenes oprindelseszone angives i overensstemmelse med bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikat.

(5) I kapitel 28 (MODEL FISH-CRUST-HC) og 31 (MODEL MOL-HC) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der desuden fastlagt kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af levende fisk, levende krebsdyr og animalske produkter af disse dyr til konsum samt sendinger af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og animalske produkter af disse dyr til konsum. For at lette forståelsen af bemærkningerne i disse modeller bør det klart præciseres, at de sendinger af animalske produkter af akvatiske dyr, der er omfattet af kravet om udfyldelse af dyresundhedserklæringerne i del II.2, er dem, der ikke er udelukket fra anvendelsesområdet for delegeret forordning (EU) 2020/692 i henhold til samme forordnings artikel 1, stk. 6. Nærmere bestemt kræver sendinger af animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, som indføres til Unionen klar til direkte konsum uden videreforarbejdning i Unionen, ikke udfyldelse af dyresundhedserklæringerne i del II.2. At definere »videreforarbejdning« vil også afklare situationen i forhold til sådanne sendinger. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(6) Derudover bør de ændringer i artikel 167, litra a) og b), og artikel 169, stk. 3, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/692, som for nylig blev foretaget ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1705 (9), afspejles i dyresundhedserklæringerne i kapitel 28 (MODEL FISH-CRUST-HC) og kapitel 31 (MODEL MOL-HC) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(7) Dertil kommer, at det er nødvendigt at præcisere, at gyldighedsperioden for de kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater som fastsat i punkt II.2.8 i kapitel 28 (MODEL FISH-CRUST-HC) og 31 (MODEL MOL-HC) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 kun gælder for de sendinger af levende akvatiske dyr, der er omfattet af disse kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(8) I kapitel 33, 34 og 35 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der desuden fastlagt kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af rå mælk til konsum (MODEL MILK-RM), mejeriprodukter til konsum, som er fremstillet af rå mælk, eller som ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling (MODEL MILK-RMP/NT), og mejeriprodukter til konsum, som skal underkastes pasteurisering (MODEL DAIRY-PRODUCTS-PT). Disse modeller afspejler imidlertid ikke alternativerne til opholdsperioden for de dyr, som mælken hidrører fra i mælkens eller mejeriprodukternes oprindelsestredjeland eller -territorium eller zonen deri, som i dag er fastsat i artikel 154 i delegeret forordning (EU) 2020/692, som blev ændret for nylig ved delegeret forordning (EU) 2021/1705. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(9) I kapitel 45 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastlagt et officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af honning og andre biavlsprodukter til konsum (MODEL HON). For at sikre disse sendingers ægthed bør garantierne for de pågældende sendinger forbedres ved at bringe dem i overensstemmelse med visse regler i Rådets direktiv 2001/110/EF. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikat.

(10) I kapitel 50 og 52 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter og langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, uanset i hvilken mængde, bortset fra gelatine, kollagen og højt forarbejdede produkter, og er bestemt til konsum (MODEL COMP), og et standarddyresundhedscertifikatet til brug ved transit gennem Unionen til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen, af ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter og langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, uanset i hvilken mængde, og er bestemt til konsum (MODEL TRANSIT-COMP). Begge disse modeller indeholder en særlig dyresundhedserklæring for mejeriprodukter indeholdt i sammensatte produkter. Hvad angår produktionsstedet afspejler dyresundhedserklæringen ikke muligheden for at attestere, at de mejeriprodukter, der er indeholdt i de sammensatte produkter, er fremstillet i en medlemsstat. Mejeriprodukter, der er produceret i en medlemsstat, opfylder alle fornødne dyresundhedsgarantier, og denne mulighed bør derfor medtages i nævnte modeller. Dertil kommer, at dyresundhedserklæringen bør ændres for at præcisere de forskellige muligheder for at attestere oprindelsesarten for den mælk, som mejeriprodukterne er fremstillet af. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(11) Ydermere bør kapitel 50 (MODEL COMP) og 52 (MODEL TRANSIT-COMP) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 ændres, så tredjelande og territorier eller zoner deri får mulighed for at attestere forskellige oprindelser for forarbejdede produkter indeholdt i de sammensatte produkter, hvis de pågældende produkter opfylder de relevante folke- og dyresundhedsmæssige krav. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte standardcertifikater.

(12) Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 bør derfor ændres.

(13) For at undgå enhver form for forstyrrelser i handelen for så vidt angår indførslen til Unionen af sendinger af visse levende akvatiske dyr og animalske produkter bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt fortsat at bruge certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende gennemførelsesforordning.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.01.2022
Anvendelsesdato i EU
14.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet