Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/35 av 6. januar 2022 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 om fastsettelse av listene over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å importere dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/35 of 6 January 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries or territories, or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.2.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2022)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Denne endringsrettsakten gjør flere justeringer og korreksjoner av forordningen med tredjelandslisten. Endringene er oppsummert i punktene under:

  • Forordning (EU) 2021/1705 endrer bestemmelsen om import av fugler i fangenskap, slik at kappflyvningsduer som importeres til EØS for med en gang å slippes for å fly tilbake til opprinnelseslandet unntas fra dyrehelsekravene ved import. Referanse til vedlegg VI om fugler i fangenskap endres slik at denne dyregruppen ikke lenger omfattes av listen i vedlegget.
  • Storbritannia har nylig dokumentert sykdomsfri status for blåtunge i hele landet. Del I av vedlegg II om hov- og klauvdyr endres slik at det tillates å importere hov- og klauvdyr fra hele Storbritannia til EØS.
  • Vedlegg VI om fugler i fangenskap endres for å avspeile tredjelandslistene i forordning (EU) nr. 139/2013 som ble opphevet 20. april 2021. I tillegg endres overskriften til vedlegget slik at kappflyvningsduer ikke lenger omfattes av vedlegget.
  • Vedlegg VIII om kjæledyr endres for å avspeile tredjelandslisten i forordning (EU) 2019/294 som ble opphevet 20. april 2021.
  • Vedlegg IX om avlsprodukter fra storfe endres oppføring for Canada, Storbritannia og dens kronbesittelser Isle of Man og Jersey for å avspeile sykdomsfri status for blåtunge og dyrehelsegarantier når det gjelder brucellose, tuberkulose, epizootisk hemorrhagisk sykdom og enzootisk bovin leukose.
  • Vedlegg X om avlsprodukter fra småfe endres oppføring for Canada, Storbritannia og dens kronbesittelser Guernsey og Isle of Man for å avspeile sykdomsfri status for blåtunge og dyrehelsegarantier når det gjelder brucellose og epizootisk hemorrhagisk sykdom.
  • Vedlegg XI om avlsprodukter fra gris endres oppføring for Storbritannias kronbesittelse Guernsey for å avspeile sykdomsfri status for Aujeszky's disease og dyrehelsegarantier når det gjelder denne sykdommen.
  • Vedlegg XIV om fjørfe endres oppføringen av Ukraina etter at landet har dokumentert bekjempelse av HPAI-utbrudd og det igjen åpnes for import av fjørfe og fjørfeprodukter fra landet.
  • Vedlegg XVII om melk og melkeprodukter endres for å avspeile tredjelandslisten gitt i forordning (EU) nr. 605/2010 som ble opphevet 20. april 2020, ved at Montenegro føres opp på listen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.01.2022
Anvendelsesdato i EU
14.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet