Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om understellsnummer og fabrikasjonsplate

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 249/2012 av 21. mars 2012 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 om krav til typegodkjenning av produsentens lovfestede kjennemerker og identfikasjonsnummer på motorvogner og deres tilhengere

Commission Regulation (EU) No 249/2012 of 21 March 2012 amending Regulation (EU) No 19/2011 as regards type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate of motor vehicles and their trailers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 fastlegger generelle bestemmelser for krav om typegodkjenning av motorvogner, herunder identifikasjonsmetoder. Forordningen er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlamentets og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 6/2012. Forordning 661/2009 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 40/2012. Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever Rådets direktiv 76/114/EØF av 18. desember 1975 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning vedrørende skilter (fabrikasjonsplater) og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måte for bil og tilhenger til bil. Forordning (EU) nr. 19/2011, av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av fabrikantens lovpliktige fabrikasjonsplate og av identifikasjonsnummer (VIN-nummer) til motorkjøretøy og tilhengere til disse, gjennomfører forordning 661/2009.

Ved forordning (EU) nr. 19/2011 ble det tillatt for kjøretøyfabrikantene å anvende selvklebende etiketter til fremstilling av lovpliktige fabrikasjonsplater. For å lette fremstillingen av slike etiketter ved hjelp av elektronisk databehandling og utskrift er det nødvendig å tilpasse de tekniske krav til disse moderne teknikkers karakteristika. Forordning (EU) nr. 249/2012 endrer 19/2011 i overensstemmelse med dette, slik at det tillates mindre tegnhøyde på enkelte av de lovpålagte opplysningene på fabrikasjonsplaten (etiketten).

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 249/2012 endrer forordning (EU) nr. 19/2011 som gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95. Forordning 19/2011 som endret ved forordning 249/2012 er gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i TEUV artikkel 291.

Gjeldende norsk rett (Se også under punket "status")
I det norske regelverk er tekniske krav til fabrikasjonsplater regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 6-4 nr. 1 og 2.

Norsk gjennomføring
Forordning 249/2012 viderefører i hovedsak tidligere krav for å tilpasses ny ordning for typegodkjenning etter rammedirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Endringene i tekniske krav til fabrikasjonsplate (størrelsen på skrift) er tilpasset de krav til opplysninger som fremkommer av 2007/46/EF med endringsrettsakter. Forordningen vil på bakgrunn av det ovennevnte ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Inntil godkjenningsdirektivet (2007/46/EF med vedlegg) implementeres fullstendig i norsk regelverk, ca sommeren 2012, vil forordning 249/2012 bli tatt inn i kjøretøyforskriften § 6-3 som en overgangsbestemmelse. Direktiv 2007/46/EF og forordning 661/2009 er notifisert til ESA som delvis implementert i samme bestemmelse.

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 21. mars 2012, og trådte i kraft i EU 10. april 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 13. juli 2012, beslutning nr. 144/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
11.04.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 521-522
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.08.2012
Anvendes fra i Norge
09.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0249
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro