Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 av 15. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til administrative krav til godkjenning og markedsovervåking av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020 implementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and the Council with regards to the administrative requirements for the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Af hensyn til klarhed, forudsigelighed og forenkling af de dokumenter, der anvendes til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, bør disse dokumenter standardiseres på grundlag af den eksisterende praksis for at mindske byrden for køretøjsfabrikanterne.

(2) For at øge gennemsigtigheden og sikre, at de nødvendige typegodkendelsesoplysninger præsenteres konsekvent, bør der fastsættes modeller for typegodkendelsesattester.

(3) mFor at sikre en ensartet præsentation af det dokument, som fabrikanterne udsteder for at attestere, at et fremstillet køretøj er i overensstemmelse med den godkendte type, bør der fastsættes modeller for typeattester. Af klarhedshensyn tilføjes køretøjets produktionsdato til typeattesten.

(4) For at sikre en klar angivelse af de retsakter, der finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, bør der indføres et harmoniseret nummereringssystem for typegodkendelsesattester.

(5) Præsentationen af de mest relevante oplysninger i prøvningsrapporterne bør harmoniseres. Der bør derfor fastsættes et minimumssæt af krav til prøvningsrapporternes format.

(6) For bedre at kunne identificere resultaterne af de prøvninger, der er udført på den godkendte køretøjstype, bør der udarbejdes et harmoniseret bilag med prøvningsresultater med et minimum af oplysninger.

(7) For at give fabrikanterne mulighed for at opnå typegodkendelse eller markedsføre nye køretøjer i overensstemmelse med artikel 91, tredje afsnit, i forordning (EU) 2018/858 bør nærværende forordning anvendes fra den 5. juli 2020.

(8) Beføjelserne i artikel 24, stk. 4, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 3, artikel 36, stk. 4, artikel 38, stk. 3, artikel 41, stk. 4, artikel 42, stk. 5, artikel 44, stk. 5 og artikel 45, stk. 7, i forordning (EU) 2018/858 har til formål at indføre harmoniserede modeller og formater, som er nødvendige for godkendelsen af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for markedsføring heraf. Da disse beføjelser emnemæssigt er tæt forbundet med hinanden, bør de samles i denne forordning.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) [jf. artikel 83 i forordning (EU) 2018/858] —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2020
Anvendelsesdato i EU
05.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet