Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1812 av 1. desember 2020 om fastsettelse av regler for online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1812 of 1 December 2020 laying down rules on the online data exchange and the notification of EU type-approvals under Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2018/858 har medlemsstaterne pligt til at anvende et fælles sikkert elektronisk udvekslingssystem til at gøre en liste over de EU-typegodkendelser af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, de har meddelt, ændret, afslået eller tilbagekaldt, samt en liste over de tekniske tjenester, der har udført prøvningerne med henblik på de respektive EU-typegodkendelser, tilgængelige for offentligheden fra den 1. september 2022.

(2) I henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2018/858 har de godkendende myndigheder pligt til at anvende samme system til at stille visse dokumenter, der er relevante for EU-typegodkendelser, til rådighed for de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater, markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen, samt at underrette de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om afslag på eller inddragelse af enhver EU-typegodkendelse med angivelse af grundene hertil.

(3) ETAES (European Type Approval Exchange System) er en softwareapplikation, som er tilgængelig via internettet og er udviklet af medlemsstaterne med henblik på at bistå EU-typegodkendelsesmyndighederne med den praktiske gennemførelse af de informationsudvekslingskrav, der er fastsat i EU-retsakter ved at levere en central kommunikationsmekanisme, der fremmer den grænseoverskridende udveksling af en kopi af EU-typegodkendelsesattesten og dens bilag. Et lignende informationssystem, databasen til udveksling af typegodkendelsesdokumentation (Database for the Exchange of Type Approval Documentation), er blevet oprettet under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa. ETAES bør derfor udpeges som det fælles sikre elektroniske udvekslingssystem omhandlet i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2018/858.

(4) For at beskytte fortrolige data bør der fastsættes krav om adgang til ETAES og anvendelse af sikre dataudvekslingsprotokoller.

(5) Med henblik på at gøre ETAES til en søgbar onlinedatabase bør der fastsættes krav vedrørende upload af EU-typegodkendelsesdokumenterne nævnt i artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858.

(6) For bedre at kunne fastsætte de forskellige adgangsrettigheder til ETAES bør de godkendende myndigheder uploade de dokumenter, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, separat, alt efter deres art og, hvis det er relevant, deres status.

(7) I betragtning af, at ETAES i sin nuværende version er et kommunikationsværktøj til administrativt samarbejde mellem medlemsstater, der ikke er offentligt tilgængeligt, bør formatet og indholdet af listerne omhandlet i artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2018/858 harmoniseres for at sikre, at relevante oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden.

(8) Beføjelserne i artikel 12, stk. 4, andet afsnit og i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2018/858, faslægger kravene til anvendelse af det fælles sikre elektroniske system til udveksling af oplysninger om EU-typegodkendelse for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil og for systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. Da disse beføjelser emnemæssigt er tæt forbundet med hinanden, bør de samles i denne forordning.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —
(6) In order to better establish the different access rights to ETAES, approval authorities should upload the documents referred to in Article 27(1) of Regulation (EU) 2018/858 in ETAES separately on the basis of their nature and, where relevant, their status.

(7) Considering that ETAES is, in its current version, a communication tool for administrative cooperation between Member States that is not open to the public, it is necessary to harmonise the format and content of the lists referred to Article 12(4) of Regulation (EU) 2018/858 to ensure that the relevant information is made accessible to the public.

(8) The empowerments laid down in the second subparagraph of Article 12(4) and in Article 27(3) of Regulation (EU) 2018/858 set out the requirements for the use of the common secure electronic exchange system of EU type-approval information for motor vehicles and their trailers, and for systems, components and separate technical units intended for such vehicles. As those empowerments are closely linked by their subject matter, they should be bundled for the purposes of this Regulation.

(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Technical Committee – Motor Vehicles (TCMV)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.12.2020
Anvendelsesdato i EU
22.12.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet