Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsdirektiv om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of cadmium and lead in plastic profiles in electrical and electronic windows and doors containing recovered polyvinyl chloride

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU ( RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly og kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak til vedlegg III vedrørende bruk av bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC). Mens bly- og kadmiumfri ny PVC er tilgjengelig på markedet, krever bruk av gjenvunnet PVC lavere mengder energi og naturressurser (for eksempel vann, petroleum og naturlig salt) enn mengdene som ellers ville vært nødvendig for bruk av ny PVC.Den totale negative konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet ved å åpne for dette unntaket, vil sannsynligvis oppveie de totale fordelene ved dette.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning på 2 år etter publisering i official journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen

Status
Rettsakten har vært på høring i EU med frist 30.9.19

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
02.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet