Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel

(Under development) Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) No 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the suspension and removal of financial instruments from trading

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Den bestemmer i hvilke tilfeller et derivat, som er knyttet til et finansielt instrument som suspenderes eller strykes, også skal suspenderes eller strykes.

Vurdering
Standarden vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Status
ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet