Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/115/EF av 12. desember 2006 om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kulturdepartementets bakgrunnsnotat, juni 2007)

Sammendrag av innhold
Direktiv 92/100/EF av 19. november 1992 om utleie- og utlånsrettigheter samt om visse andre beslektede rettigheter i forbindelse med opphavsrett (utleiedirektivet) har blitt vesentlig endret i flere omganger. Direktiv 2006/115/EF av 12. desember 2006 med samme navn er en kodifisering av utleiedirektivet av 1992 som herved oppheves.

Direktiv 2006/115/EF retter seg mot visse kategorier rettighetshavere og fastsetter regler om utleie og utlån og regler om opptak, kringkasting og spredning samt avgrensning av nevnte rettigheter for bl.a. privat bruk.

Rettsakten fastsetter at rettighetshaverne har enerett til å tillate eller forby utleie og utlån av sine verk og opptak. Videre fastsetter direktivet at opphavsmenn og utøvere har krav på et rimelig vederlag for utleie, dette kravet kan de ikke gi avkall på. Retten til vederlag kan administreres av en rettighetshaverorganisasjon. Rettsakten sikrer også medlemsstatene adgang til gratis utlån av bøker gjennom bibliotekene ved å gjøre et unntak fra rettighetshavernes enerett, mot at de får kompensasjon for utlånet.

Rettsakten fastsetter videre eneretten til å tillate eller forby opptak og kringkasting av fremføringer, opptak og videresending av kringkastingssendinger, og retten til vederlag for kringkasting av fonogram. Rettsakten har også bestemmelser om konsumpsjon av spredningsretten. Nevnte beslektede rettigheter kan innskrenkes for privat bruk, korte utdrag ved omtale av nyheter, kringkastingsselskapers midlertidige opptak ved sending og for undervisning og forskning.

Merknader
Det første utleiedirektivet (92/100/EF) ble gjennomført i åndsverkloven ved Ot. prp. nr. 15 (1994-1995) i 1995. Utleiedirektivet ble sist endret ved opphavsrettdirektivet (2001/29/EF) som bygger på prinsipper og bestemmelser fastsatt blant annet i utleiedirektivet. Opphavsrettdirektivet ble gjennomført i norsk rett ved endringene i åndsverkloven i 2005.

I Norge er utleiedirektivet (2006/115/EF) allerede gjennomført i åndsverkloven, sist ved omtalte endringer i 2005.

Rettsakten kodifiserer gjeldende EU-rett og innebærer ingen materielle endringer. Gjennomføringsfristen for EU var 22. desember 2002 for de siste endringene som fremgikk av opphavsrettsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Kultur- og kirkedepartementet har vurdert direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Saken er behandlet i spesialutvalget for immaterialrett. Utvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 157-164
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.05.1961
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro