Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om innføring av utvidet kontroll ('screening') av borgere fra tredjestater ved de ytre grensene og endring av forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/817

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 27.11.2020)

EU-kommisjonen la den 23. september 2020 som en del av den såkalte «migrasjonspakten», frem forslag til rettsakt (forordning) om innføring av «screening» av tredjestatsborgere på yttergrensen.

I hovedtrekk går forslaget ut på følgende:

Formålet med screeningen er å styrke kontrollen av personer som er i ferd med å reise inn i Schengen-området og henvisningen til korrekt prosedyre. EU-kommisjonen har på denne bakgrunn lagt frem et forslag til rettsakt om at alle tredjelandsborgere som ikke oppfyller innreisevilkårene på yttergrensen, dvs. krysser yttergrensen utenfor grenseovergangssteder eller settes i land etter en søk- og redningsoperasjon eller søker om internasjonal beskyttelse på grenseovergangssted, skal gjennomgå en screening. Også tredjelandsborgere som påtreffes på territoriet og der det ikke foreligger noen indikasjoner på at vedkommende har krysset yttergrensen på en regulær måte, omfattes.

Det nærmere formålet med screeningen er å fastslå og verifisere vedkommendes identitet gjennom bruk av personens dokumenter, biometri eller annen informasjon fra vedkommende og søk mot relevante databaser samt registrering av vedkommende inklusive biometri. Videre er formålet - på samme måte som ved visumsøknader eller søknader etter det framtidige framreisesystemet - å kontrollere at vedkommende ikke utgjør en trussel mot den indre sikkerheten. I tillegg skal det gjennomføres en helsesjekk med tanke på å identifisere eventuelle umiddelbare behov for behandling eller behov for isolering for å sikre folkehelsen samt identifisere eventuelt sårbare personer for å ivareta disse på en god måte.

Screeningen skal i utgangspunktet finne sted på et sted i nærheten av grensen og innen fem dager etter pågripelse av vedkommende. Under screeningen skal vedkommende ikke tillates innreise på territoriet.

Personer som gjennomgår screening som ikke søker asyl og ikke oppfyller innreisevilkårene til Schengen-territoriet, skal bortvises eller overføres til kompetent myndighet for retur. Tredjelandsborgere som søker internasjonal beskyttelse skal overføres til asylmyndighetene hvor vedkommende, dersom vilkårene for dette finnes å være til stede, skal underkastes en hurtigprosedyre.

Forslaget legger også opp til at det skal være en uavhengig tilsynsordning i alle medlemsland som skal tilse at de fundamentale rettighetene blir respektert under screeningen samt at nasjonale interneringsregler blir anvendt i tråd med de fundamentale rettighetene.

Forslaget behandles nå i grensearbeidsgruppen i Rådet. Forslaget er Schengen-relevant, slik at Norge deltar i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen. Forslaget til rettsakt finnes ved å følge lenkene:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b3... og

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b3...

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Høring
Høring publisert
27.11.2020
Høringsfrist
18.12.2020