Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF av 18. juni 2009 om utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)

Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler naturlig mineralvann utvunnet fra grunnen i et medlemsland og anerkjent som naturlig mineralvann av det enkelte medlemsland. Den omfatter også naturlig mineralvann importert fra et tredjeland og anerkjent som naturlig mineralvann av et medlemsland. Rettsakten angir bestemmelser for produksjon og markedsføring av naturlig minerelavann og er en omarbeiding av rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 med senere endringsdirektiver.

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i forskrift 4. oktober 2004 nr. 1316 om naturlig minerelvann og kildevann. Forskriften gjennomfører rådsdirektiv 80/777/EØF med senere endringer. Siden den nye rettsakten kun er en omarbeiding av det gamle direktivet uten praktiske følger for medlemslandene, krever den heller ingen endring i den norske forskriften utover en oppdatering i hjemmelsfeltet. Rettsakten får dermed heller ingen adminstrative eller økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en oppdatering av EUs regelverk for naturlig mineralvann. Endringene i direktivet omhandler kun interne prosedyrer i EU og trenger ikke innarbeides i medlemsstatenes regelverk. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
16.07.2009
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 266-279
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.07.2011
Anvendes fra i Norge
13.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro