Veginfrastrukturdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/96/EF av 19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen

Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management

Siste nytt

Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 14.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.02.2015)

Status
Direktivet ble vedtatt 19. november 2008 og publisert i Official Journal 29. november 2008. Direktivet trådte i kraft 19. desember 2008.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 63/2009, uten tilpasninger av verken materiell eller teknisk karakter.

Frist for gjennomføring er satt til 19. desember 2010. Gjennomføring av forpliktelsene etter direktivet antas ikke å medføre lov- eller forskriftsendringer.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten.

I Kommisjonens hvitbok av 2001 om den europeiske transportpolitikk fram til 2010 og i sin meddelelse om et europeisk handlingsprogram for trafikksikkerhet av 2003, utpekte Kommisjonen veginfrastruktur til den tredje søyle i trafikksikkerhetspolitikken som ventes å gi et betydelig bidrag til å oppfylle EUs mål om å halvere antall drepte i vegtrafikken innen 2010. Formålet med direktivet er å integrere trafikksikkerhet i alle faser av planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur i det transeuropeiske transportnettet, TEN-T, med unntak av tunneler som allerede er omfattet av tunneldirektivet. Dette skal skje gjennom krav til:

• Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse på planstadiet i forbindelse med alle infrastrukturprosjekter.
• Trafikksikkerhetsrevisjoner for alle infrastrukturprosjekter for å sikre uavhengig kontroll og teknisk verifikasjon av design i forbindelse med nyanlegg eller renovering av veger. Revisjonene skal gjennomføres av sertifisert revisor.
• Rangering av vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon som utgangspunkt for prioriteringer av forebyggende tiltak. Rangeringen skal foretas hvert tredje år.
• Trafikksikkerhetsinspeksjoner av eksisterende vegnett for å identifisere forhold med mulig trafikksikkerhetsrisiko og forebygge ulykker.Direktivet skal videre sikre at veginfrastrukturforvaltere får den nødvendige veiledning, utdannelse og informasjon for å gjennomføre prosedyrene gjennom krav til kursing og sertifisering av revisorer og inspektører. Et videre siktemål med direktivet er å bedre datagrunnlaget for trafikkulykker gjennom krav til ulykkesrapporter og erfaringsoverføring mellom medlemslandene. Direktivets vedlegg inneholder detaljerte krav til innhold i de ovennevnte prosedyrene. Disse vedleggene er å regne som ikke-rettslig bindende tilrådninger som medlemslandene skal tilstrebe å etterfølge. Vedleggene vil bli oppdatert i lys av den tekniske utviklingen etter komitologiprosedyrer. Det opprettes en komitologikomite til å bistå Kommisjonen i dette arbeidet.

• Direktivet er forankret i EF-traktaten artikkel 71.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.2008
Gjennomføringsfrist i EU
19.10.2010
Anvendelsesdato i EU
19.10.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 866-874
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2011
Anvendes fra i Norge
28.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro