Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor tilbydere av datarapporteringstjenester

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 ved å spesifisere avgifter, fremgangsmåter for sanksjoner og kriterier for unntak knyttet til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets overvåking av tilbydere av datarapporteringstjenester

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying fees, rules of procedure for measures and criteria for derogation relating to the supervision by the European Securities Markets Authority of data reporting service providers

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

EU's værdipapirmarkeder: tilsynsgebyrer, bøder/sanktioner og fravigelseskriterier for udbydere af dataindberetningstjenester (fra Kommisjonens initiativ av 30.7.2021)

Tilsynet med udbydere af dataindberetningstjenester vil fra januar 2022 blive overført fra de nationale kompetente myndigheder til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Dette initiativ fastlægger:

• fravigelseskriterierne for udbydere af dataindberetningstjenester, som fortsat vil være underlagt nationalt tilsyn i stedet for ESMA's tilsyn

• de gebyrer, som udbydere af dataindberetningstjenester skal betale ESMA for dens tilsyn

• den procedure, som ESMA skal følge for at pålægge udbydere af dataindberetningstjenester under dens tilsyn bøder eller sanktioner.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 30 juli 2021 - 27 august 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)4887758

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
30.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet