Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1160 av 5. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkår for bruk og spesifikasjonen til næringsmiddelet nikotinamid-ribosidklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1160 of 5 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use and the specifications of the novel food nicotinamide riboside chloride

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår og spesifikasjoner for nikotinamidribosidklorid, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Ingrediensen godkjennes for bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål, totale kosterstatninger for vektkontroll og måltidserstattere – alle bare for voksne, unntatt gravide og ammende.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i en risikovurdering vedtatt 14. september 2021 konkludert med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg i næringsmidler spesielle medisinske formål, totale kosterstatninger for vektkontroll og måltidserstattere til voksne ved de angitte bruksvilkår.

Det innføres krav om merking for å sikre at næringsmidlene ikke inntas av personer under 18 år, gravide og ammende.

Det settes maksimumsnivå for forurensninger av kvikksølv, kadmium og bly i spesifikasjonene, fordi slike ikke finnes for de nye matvarekategoriene i det generelle regelverket for forurensende stoffer i næringsmidler.

Søkeren ba om databeskyttelse for flere studier, og EFSA og KOM har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ved rettsakten endres bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for nikotinamidribosidklorid i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2022
Anvendelsesdato i EU
26.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet