Yrkessjåførdirektivet (kodifiseringsforslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers (codification)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2003/59/EF (yrkessjåførdirektivet) er endret gjennom direktiv 2004/66/EF, direktiv 2006/106/EF, forordning (EF) 1137/2008, direktiv 2013/22/EU, direktiv (EU) 2018/645 og forordning (EU) 2019/1243.

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om kodifisering av yrkessjåførdirektivet ble lagt fram av Kommisjonen 1. februar 2021. Det skal ikke gjøres materielle endringer samtidig som det gjennomføres en kodifisering av direktiver, og kodifiseringsdirektivet innebærer ikke nye eller endrede bestemmelser i yrkessjåførdirektivet.

Det publiseres normalt ikke offisielle konsoliderte versjoner av regelverk i EU, og for rettsakter som endres ofte er det derfor nødvendig å konsultere opprinnelig direktiv og samtlige senere vedtatte endringer for å kunne vite hva som er gjeldende EU-rett. Yrkessjåførdirektivet er endret gjennom til sammen seks direktiver og forordninger. En kodifisering innebærer at det vedtas et nytt direktiv som konsoliderer direktiv 2003/59 med senere vedtatte endringer. Dette betyr at direktiv 2003/59/EF med endringsdirektiver sammenskrives. Kodifisering av direktiver gjøres for å gjøre regelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig for brukerne, og gjennomføres senest ved den tiende endringen av et direktiv.

Merknader
Direktivet erstatter direktiv 2003/59/EF med endringsdirektiver, men endrer ikke gjeldende rett eller innfører ny rett. Direktiv 2003/59/EF er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i yrkessjåførforskriften.

Rettslige konsekvenser
Kodifisering av yrkessjåførdirektivet og senere endringsdirektiver innebærer ingen materielle endringer. Det må gjøres en oppdatering av feltene for EØS-henvisninger i yrkessjåførforskriften, da det i dag henvises til rettsaktene som nå skal erstattes av kodifiseringsdirektivet.

Yrkessjåførkompetanse markeres i førerkortet med kode 95. Førerkortkodene er definert i førerkortforskriften vedlegg 4. Kode 95 er definert som «Fører som oppfyller kravene til yrkessjåførkompetanse etter direktiv 2003/59/EF artikkel 3, inntil …» Ordlyden er en oversettelse av definisjonen av kode 95 i direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Ved nytt yrkessjåførdirektiv vil koden måtte oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet innebærer ingen økonomiske og administrative konsekvenser utover en oppdatering av hjemmelshenvisning i yrkessjåførforskriften og endring av teksten for kode 95 i førerkortforskriften vedlegg 4. Dette vil kunne gjennomføres ved forkskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Da forslaget ikke inneholder materielle endringer er forslaget ikke forelagt for sakkyndige instanser

Vurdering
Forslaget kodifiserer rettsakter som i all hovedsak er tatt inn i EØS-avtalen og anses EØS-relevant og akseptabelt.

Direktiv (EU) 2018/645, som er et av endringsdirektivene til direktiv 2003/59/EFsom er omfattet av kodifiseringen, er imidlertid ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen. Endringsdirektivets innlemmelselse i EØS-avtalen må derfor sees i sammenheng med innlemmelse av direktiv (EU) 2018/645 i EØS-avtalen.

Status
Forslaget ble lagt fram av Kommisjonen 1. februar 2021. Forslaget er foreløpig ikke vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet