Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Tilsyn med verdipapirforetak
Soliditetskrav til verdipapirforetak
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser
Europeisk personlig pensjonsordning
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale registre
04.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register
04.04.2019
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
01.01.2019
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018
01.04.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
30.09.2018
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
19.10.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk
25.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata
25.01.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
25.01.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
31.12.2018
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
16.12.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
16.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
08.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
11.11.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
20.04.2017
01.01.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
07.06.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
30.08.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
26.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
07.06.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
01.12.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
29.10.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
29.10.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
07.05.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
10.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
03.01.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
29.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
10.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.03.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
15.12.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
15.12.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
29.03.2018
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
06.02.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
06.02.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
06.02.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
06.02.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
23.02.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
22.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
01.01.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
02.01.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
03.01.2017
01.01.2018
Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
30.06.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner
12.01.2016
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
15.09.2017
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
12.09.2016
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
13.01.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
03.07.2016

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
23.12.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017
Boliglånsdirektivet
21.06.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014
01.01.2016
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
15.05.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
27.10.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018
01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018
18.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
20.04.2017
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
06.02.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
09.12.2016
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
09.12.2016
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
09.12.2016
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
15.06.2016
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
15.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
15.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
15.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
07.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
01.01.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
03.01.2018
01.01.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014
01.01.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel
02.07.2014
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
31.03.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
01.04.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.06.2016
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
02.06.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
15.12.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
12.06.2015

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

2019/020

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
30.06.2016

2019/018

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015

2019/021

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017

2019/020

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013

2018/064

Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
26.06.2017

2018/249

15.10.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016

2018/249

Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
22.10.2018

2018/252

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
13.02.2018

2018/251

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
02.03.2018

2018/251

Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
26.06.2017

2018/250

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018

2018/214

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
23.02.2018

2018/214

Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

03.04.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
13.10.2016

2018/063

03.04.2018
Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2017
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019

2019/020

AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
01.11.2017

2018/256

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
21.07.2016

2018/256

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
15.05.2018

2018/192

22.09.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2015

2019/018

Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2019
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
30.09.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
30.06.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
31.03.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
31.12.2016

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
30.06.2018

2018/248

06.12.2018
06.12.2018
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
31.03.2018

2018/213

27.10.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.12.2017

2018/111

01.06.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
09.04.2017

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
01.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
31.03.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
02.12.2015

2018/062

30.10.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
02.04.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

29.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
18.05.1990
01.01.1994
03.02.1961
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
09.05.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
16.09.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
21.12.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.02.2017
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
10.08.2004

2004/104

01.08.2005
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990