Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Tilsyn med verdipapirforetak
Soliditetskrav til verdipapirforetak
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
10.07.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
30.04.2019
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
11.10.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
22.05.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
25.06.2019
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
13.01.2019
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.07.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
28.12.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
18.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
03.09.2019
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
18.06.2019
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
09.04.2019
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
09.04.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
17.06.2019
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
26.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
18.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
01.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
01.01.2019
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
08.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
11.11.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
07.06.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
30.08.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
26.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
07.06.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
07.05.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
10.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
10.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.03.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
23.02.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
01.01.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
02.01.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016
Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016

2019/019

10.10.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
26.03.2019

2019/238

Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
19.10.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
29.10.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
29.10.2018

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
25.01.2019

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
29.12.2017

2019/238

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
06.02.2018

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
30.06.2017

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk
25.11.2018

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
25.01.2019

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder
13.08.2016

2019/238

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018

2019/165

01.04.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018

2019/190

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.03.2018

2019/187

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
29.03.2018

2019/187

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
22.03.2018

2019/187

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017

2019/187

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
12.09.2016

2019/187

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
09.06.2016

2019/187

Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015

2019/021

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/104

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/100

Verdipapirsentralforordningen
01.01.2015

2019/018

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
03.01.2017

2019/078

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
03.01.2017

2019/078

01.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2016
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2016
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/038

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/037

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
03.01.2018

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
15.12.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
15.12.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
15.12.2017

2019/085

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
15.05.2018

2019/083

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
07.12.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
23.12.2017

2019/085

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018

2019/085

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017

2019/083

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018

2019/083

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
03.01.2018

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
03.01.2018

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
27.10.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017

2019/085

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017

2019/083

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017

2019/083

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018

2019/085

18.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
20.04.2017

2019/085

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
06.02.2018

2019/085

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017

2019/083

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017

2019/083

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
03.01.2018

2019/085

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
01.04.2017

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
10.01.2016

2019/082

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
22.12.2016

2019/082

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
01.01.2018

2019/079

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
09.12.2016

2019/085

01.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.02.2017

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
23.02.2017

2019/082

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016

2019/082

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017

2019/083

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
25.01.2019

2019/238

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
31.03.2016

2019/083

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017

2019/083

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019

2019/020

AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
22.10.2018

2018/252

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
13.02.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016

2018/249

01.08.2019
24.09.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
15.05.2018

2018/192

22.09.2018
20.09.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
26.06.2017

2018/250

01.08.2019
09.08.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
31.03.2019

2019/186

11.07.2019
06.08.2019
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
15.09.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017

2019/084

29.06.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
02.03.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
01.11.2017

2018/256

06.12.2018
14.06.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
31.12.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
30.09.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/102

11.04.2019
12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit

2019/103

11.04.2019
13.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/101

11.04.2019
13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/035

29.03.2019
12.04.2019
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017

2019/035

29.03.2019
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
21.07.2016

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
30.09.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
30.06.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
31.03.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
31.12.2016

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
30.06.2018

2018/248

06.12.2018
06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
31.03.2018

2018/213

27.10.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.12.2017

2018/111

01.06.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
09.04.2017

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
01.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
31.03.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
02.12.2015

2018/062

30.10.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
02.04.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

29.10.2018
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
18.05.1990
01.01.1994
03.02.1961
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
09.05.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
16.09.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
21.12.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990