Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedgang
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og højt udviklede markeder
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om presisiering av innholdet av markedsplassers posisjonsforvaltningskontroll
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av verdipapirforetaks investeringspolitikk
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter for tilsyn med tilbydere av datarapporteringstjenester
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om avgifter som gjelder for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om prosedyreregler for ESMA-tiltak overfor visse administratorer av referanseverdier
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs sanksjonsrett overfor tilbydere av datarapporteringstjenester

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021)
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
Pengeoverføringsforordningen (forslag 2021)
Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021)
EU-standard for grønne obligasjoner
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
08.07.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse OTC-derivatavtaler og overgang til nye referanseverdier
18.05.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse OTC-derivatavtaler og overgang til nye referanseverdier
18.05.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
31.03.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
16.05.2022
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
29.03.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer'
31.01.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
31.01.2022
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel godtgjørelse
12.12.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
12.12.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om hvilke foretak som skal være underlagt kapitaldekningsreglene
27.12.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko i bankboken
09.05.2022
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav
04.05.2022
Amerikanske verdipapirbørser: oppfylling av krav fastsatt i MiFID II
26.04.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
07.04.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
27.03.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
07.04.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'oppkrevet clearingmargin'
14.03.2022
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
18.04.2019
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
06.03.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
06.03.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
09.02.2022
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)
10.11.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering og offentliggjøring av opplysninger
11.01.2022
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
30.12.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
01.01.2023
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
21.12.2021
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
01.01.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet
09.11.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn
18.10.2021
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere
30.12.2023
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
24.10.2021
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
23.12.2013
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
31.10.2021
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
01.06.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
05.09.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
28.07.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester
09.03.2022
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
02.08.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
07.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om publisering av indikatorer av global systemisk betydning
28.06.2021
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA
20.09.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
19.08.2021
Tilsyn med verdipapirforetak
26.06.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak
25.12.2019
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
26.05.2023
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling
24.06.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
07.05.2021
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
24.06.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.06.2021
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
22.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
28.06.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
07.05.2021
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
10.12.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
06.05.2021
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
01.01.2020
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser
11.04.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
07.01.2021
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
04.07.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
27.10.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
22.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
22.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
22.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
23.09.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
10.11.2021
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
16.04.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.04.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
26.11.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
01.01.2020
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
30.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
30.06.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
18.06.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon
03.03.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
27.03.2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2022
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
05.07.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.02.2022
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.03.2021

2021/384

01.05.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene
22.11.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til administrators styringsmekanismer
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
01.01.2022
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsesdato
23.02.2018

2018/214

01.07.2022
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2022

2022/148

Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer
31.01.2022

2022/146

Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
12.09.2021

2022/150

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022

2022/138

AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022

2022/138

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022

2022/138

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak
02.08.2022

2022/138

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres
23.12.2020

2022/149

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden
23.12.2020

2022/149

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
23.12.2020

2022/149

Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer
11.07.2020

2022/151

Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
10.03.2021

2022/151

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020

2022/145

Pengemarkedsforordningen
20.07.2017

2020/022

Tjenestepensjonsdirektivet 2016
13.01.2019

2021/054

Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021

2021/053

Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019

2021/053

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015

2020/081

OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022

2022/076

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022

2022/076

Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2021/385

Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016

2021/385

ELTIF-forordningen om langsiktige investeringsfond
09.12.2015

2020/019

Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
10.01.2020

2020/063

SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
31.12.2019

2021/215

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Europeiske venturekapitalfond og fond for sosialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018

2020/214

Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016

2021/171

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018

2021/171

EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
17.06.2019

2021/050

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
29.10.2020

2021/115

Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019

2020/213

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019

2020/213

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019

2020/159

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018

2020/080

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019

2020/080

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016

2020/082

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015

2020/082

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018

2020/067

PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016

2020/067

Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018

2020/019

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018

2020/022

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018

2020/022

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
14.06.2021

2022/142

01.07.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
30.03.2021

2022/142

01.07.2022
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
28.12.2020

2021/383

01.07.2022
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
16.12.2021

2022/144

30.04.2022
Kapitalkrav til banker og investeringsselskaper: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.12.2021

2022/143

30.04.2022
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
07.12.2021

2022/139

30.04.2022
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
07.12.2021

2022/140

30.04.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likevferdighetav tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland
24.10.2021

2022/141

01.06.2022
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
29.06.2021

2022/141

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
30.06.2021

2022/141

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
28.06.2021

2021/301

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om rapporteringskrav for markedsrisiko
05.10.2021

2021/301

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fradrag for programvareeiendeler
23.12.2020

2021/302

01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden for markedsrisiko
30.09.2021

2021/301

01.06.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2021 - 30.3.2022
31.12.2021

2022/074

19.03.2022
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
13.03.2022

2022/075

19.03.2022
19.03.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021
30.09.2021

2022/011

05.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om produkttilsyns- og produktstyringskrav
23.02.2018

2019/304

01.02.2022
01.01.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.06.2020

2020/157

01.02.2022
Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

01.11.2021
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019

2021/387

11.12.2021
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019

2021/387

11.12.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets avgifter for transaksjonsregistre i 2020
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019

2021/386

11.12.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
30.06.2021

2021/244

25.09.2021
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

2020/131

01.04.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
27.08.2020

2021/052

06.02.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019

2020/215

12.12.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019

2020/017

08.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016

2019/306

01.01.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018

2019/261

01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

01.01.2020
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
23.02.2018

2018/214

01.02.2022
01.07.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia
01.07.2022

2022/147

30.04.2022
01.07.2022
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
13.01.2018

2019/165

01.05.2022
01.04.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.06.2020

2021/301

01.06.2022
01.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019

2021/301

01.06.2022
01.06.2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992)
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

01.05.2022
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018

2019/304

01.02.2022
01.07.2022
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017

2019/304

01.02.2022
01.07.2022
Livsforsikringsdirektivet 2002
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
26.07.2021

2022/013

05.02.2022
22.02.2022
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser
22.08.2021

2022/012

05.02.2022
07.02.2022
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (2002)
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.01.2021

2021/350

11.12.2021
11.01.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
14.04.2022

2021/349

14.04.2022
11.01.2022
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om en erstatning for visse løpetider i CHF LIBOR
01.01.2022

2021/388

31.12.2021
01.01.2022
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier
13.02.2021

2021/388

31.12.2021
01.01.2022
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
03.01.2022

2021/388

30.12.2021
01.01.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018

2019/304

01.01.2022
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
10.07.2021

2021/352

11.12.2021
16.12.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
15.04.2021

2021/351

11.12.2021
15.12.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
19.10.2020

2021/382

11.12.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
29.03.2021

2021/245

25.09.2021
30.09.2021
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
10.03.2021

2021/214

10.07.2021
16.08.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdisetting
26.06.2020

2021/213

10.07.2021
16.08.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
15.04.2021

2021/217

10.07.2021
12.08.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.01.2021

2021/219

10.07.2021
11.08.2021
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
17.02.2021

2021/218

10.07.2021
14.07.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.04.2021

2021/216

10.07.2021
13.07.2021
Krav til og vilkår for investeringsforetak
01.11.2007

2007/021

01.06.2008
01.11.2007
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019

2019/260

01.03.2021
02.07.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
31.03.2021

2021/170

12.06.2021
29.06.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
31.12.2020

2021/146

24.04.2021
29.06.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
15.04.2021

2021/169

12.06.2021
29.06.2021
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
22.07.2013

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
20.12.2020

2021/173

12.06.2021
28.06.2021
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF)
22.07.2013

2018/064

01.08.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
17.09.2020

2021/172

12.06.2021
14.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
17.09.2020

2021/172

12.06.2021
14.06.2021
Verdipapirsentralforordningen (CSDR)
01.01.2015

2019/018

01.01.2020
01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
26.04.2019

2020/016

01.06.2021
02.06.2021
Prospektdirektivet om verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018

2019/305

01.07.2021
01.07.2021
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
30.03.2020

2021/147

24.04.2021
28.04.2021
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Tredje skade- og livsforsikringsdirektiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
18.02.2021

2021/117

20.03.2021
31.03.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
18.02.2021

2021/117

20.03.2021
31.03.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
30.09.2020

2021/049

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
30.06.2020

2021/048

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2020 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
25.06.2020

2021/047

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
07.06.2020

2021/046

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
30.07.2020

2021/045

06.02.2021
25.03.2021
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
29.12.2019

2021/114

20.03.2021
19.03.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2019 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
24.12.2019

2021/114

20.03.2021
19.03.2021
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.02.2021

2021/116

20.03.2021
19.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
10.07.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
03.04.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
09.04.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
09.04.2019

2020/160

16.03.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017

2020/160

24.10.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
19.01.2020

2020/158

24.10.2020
16.02.2021
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
31.12.2015

2021/055

06.02.2021
09.02.2021
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
01.01.2021

2020/241

30.12.2020
01.01.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
31.03.2020

2020/212

12.12.2020
18.12.2020
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
08.07.2019

2020/156

24.10.2020
18.12.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv (1990)
20.11.1992
01.01.1994
Rettshjelpsforsikringsdirektivet
01.01.1990