Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
19.11.2014

2019/081

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
19.11.2014

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2014

2019/080

01.01.2020
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
17.07.2014

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
15.07.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
02.07.2014

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
25.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
05.06.2014

2019/081

01.01.2020
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
23.04.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
03.04.2014

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
09.06.2014

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
03.07.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
26.06.2014

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
19.03.2013

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2014

2019/081

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
30.06.2016

2019/018

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

2019/020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
30.09.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
30.06.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
31.03.2017

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
31.12.2016

2019/017

09.02.2019
12.02.2019
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
30.06.2018

2018/248

06.12.2018
06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
31.03.2018

2018/213

27.10.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.12.2017

2018/111

01.06.2018
29.10.2018
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
09.04.2017

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
01.11.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
30.09.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
31.03.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
01.01.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
02.12.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
02.12.2015

2018/062

30.10.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
02.04.2016

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
26.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
21.03.2015

2018/062

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

29.10.2018
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
18.05.1990
01.01.1994
03.02.1961
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
09.05.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
16.09.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
21.12.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen
01.11.2012

2016/204

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/201

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
01.01.2011

2016/200

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
16.12.2010

2016/198

01.10.2016
01.01.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
19.07.2002

2001/004

19.07.2002
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
07.12.2010

2012/020

01.08.2014
27.07.2014
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016

Sider