Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innberetning og offentliggjøring av transaksjoner
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
03.07.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016
Europeiske langsiktige investeringsfond
09.12.2015
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer
19.08.2014
Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter
07.07.2014
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
15.06.2016

2019/085

01.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner

2019/085

01.01.2018
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016

2019/083

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

01.01.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016

2019/083

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
03.01.2018

2019/085

01.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
23.09.2016

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
10.09.2016

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
25.03.2016

2019/080

Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
02.06.2016

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
09.03.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
17.02.2016

2019/082

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
17.02.2016

2019/080

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
17.02.2016

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
02.06.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
06.01.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
19.07.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
18.12.2015

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
15.12.2015

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
17.02.2016

2019/080

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
17.02.2016

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.06.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
07.07.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
09.10.2015

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
22.06.2015

2019/080

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
01.01.2016

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
12.06.2015

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.07.2015

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
21.02.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
12.03.2015

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
13.04.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
10.02.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
05.05.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
01.01.2015

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
15.12.2014

2019/083

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
01.01.2015

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
18.01.2015

2019/080

30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
01.10.2015

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
27.11.2014

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
20.10.2014

2019/082

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
25.09.2014

2019/082

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
17.09.2014

2019/080

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
19.11.2014

2019/081

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
19.11.2014

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2014

2019/080

Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
17.07.2014

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
15.07.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
02.07.2014

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
25.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
05.06.2014

2019/081

Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
23.04.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
03.04.2014

2019/080

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
09.06.2014

2019/083

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
09.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
03.07.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
09.06.2014

2019/081

Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
26.06.2014

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
19.03.2013

2019/081

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2014

2019/081

Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017

2019/020

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

2019/020

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
30.06.2016

2019/018

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017

2019/020

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013

2018/064

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018

2018/214

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
23.02.2018

2018/214

Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

03.04.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
13.10.2016

2018/063

03.04.2018
Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2017
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen
01.11.2012

2016/204

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/201

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
01.01.2011

2016/200

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
16.12.2010

2016/198

01.10.2016
01.01.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
19.07.2002

2001/004

19.07.2002
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
07.12.2010

2012/020

01.08.2014
27.07.2014
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
01.11.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
19.10.2010

2012/053

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
15.07.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA): tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
30.11.2011

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger kredittvurderingsyråer
31.03.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
16.04.2015

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
14.07.2014

2016/202

01.10.2016
15.08.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
01.01.2015

2016/152

09.07.2016
21.09.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/017

02.02.2013
21.09.2016
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
21.03.2009

2008/079

01.11.2010
20.02.2013
Tredje livsforsikringsdirektiv
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
01.11.2009

2013/086

01.08.2014
01.07.2014
Prospektdirektivet for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2005

2005/064

01.01.2007
01.01.2006
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
22.09.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.07.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser
01.01.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Pensjonskassedirektivet
23.09.2005

2006/088

12.04.2007
01.07.2006
Kapitalbevegelsesdirektivet
01.07.1990
01.01.1994
01.01.1995
Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer
01.07.2012

2012/167

01.05.2013
01.07.2013
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Avlønningspolitikk i finanssektoren
04.06.2009

2010/120

01.11.2012
01.11.2012
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
23.07.2008

2007/114

01.08.2009
01.01.2012
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
01.01.2009

2010/010

01.11.2011
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
01.01.2009

2009/141

05.12.2009
23.02.2010
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
15.12.2007

2006/152

01.05.2009
15.04.2009
Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
26.07.2001

2002/037

20.04.2002
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
01.04.2006

2005/119

01.04.2006
08.05.2007
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
10.08.2004

2004/104

01.08.2005
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
01.01.2004

2002/086

01.01.2004
Erstatningsordninger for investorer
26.09.1998

1998/020

01.02.2000
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
25.12.2007

2008/080

01.11.2011
13.03.2009
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked

2008/051

26.04.2008
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
24.11.2003

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Den europeiske komité for bankspørsmål
01.01.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
07.06.2007

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
07.06.2001

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
08.03.2008

2008/010

01.08.2008
01.01.2008
Investeringsforetak
01.06.2007

2007/021

01.06.2007
01.11.2007
Krav til og vilkår for investeringsforetak
01.11.2007

2007/021

01.06.2008
01.11.2007

Sider