Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
09.03.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
17.02.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
02.06.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
06.01.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
19.07.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
18.12.2015

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.06.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
07.07.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
09.10.2015

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
22.06.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
01.01.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.07.2015

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
21.02.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
12.03.2015

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
13.04.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
10.02.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
05.05.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
01.01.2015

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
01.01.2015

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
18.01.2015

2019/080

01.01.2020
30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
01.10.2015

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
27.11.2014

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
20.10.2014

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
25.09.2014

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
17.09.2014

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
19.11.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2014

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
17.07.2014

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
15.07.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
02.07.2014

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
25.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
23.04.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
03.07.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
09.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
26.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
19.03.2013

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
26.03.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
19.10.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
29.10.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
29.10.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2020
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
29.12.2017

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
07.12.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
06.02.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
06.02.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
06.02.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
30.06.2017

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
25.11.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
13.08.2016

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
06.02.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/271

01.01.2020
01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/038

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2020

2019/309

14.09.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018

2019/190

18.12.2019
20.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
19.08.2019

2019/310

14.09.2020
01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020

2019/307

01.04.2020
01.01.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020

2019/308

01.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/100

03.12.2019
01.01.2020
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015

2019/021

01.01.2020
01.01.2020
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2015

2019/018

01.01.2020
01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
13.10.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2020
01.01.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.06.2019

2019/258

26.10.2019
28.10.2019
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019

Sider