EUs maritime transportpolitikk fram til 2018

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: EUs maritime transportpolitikk fram til 2018 - strategiske mål og anbefalinger

Siste nytt

Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 03.03.2015

EUs transportministre ba i 2014 Europakommisjonen ta initiativ til en evaluering av EUs maritime strategi som ble vedtatt i 2009 og som løper fram til 2018. Kommisjonen ønsker innspill til den kommende midtveisevalueringen, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å delta i høringen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Søfart har siden tidernes morgen spillet en afgørende rolle for den økonomiske vækst og fremgang i Europa. Søtransporten [1] er uundværlig for den europæiske økonomi og for europæiske virksomheder, der konkurrerer på verdensmarkedet. Søfart og alle dertil relaterede maritime erhverv er desuden en vigtig kilde til indtægter og jobskabelse i Europa.

80 % af verdenshandelen foregår ad søvejen, mens nærskibstrafikken tegner sig for 40 % af godstransporten i EU. Der passerer hvert år mere end 400 millioner skibspassagerer gennem de europæiske havne, så søtransport indvirker også direkte på borgernes livskvalitet; det gælder såvel turister som beboerne på øer og i randområder.

Væksten i verdensøkonomien og den internationale varehandel har i de senere år sat skub i efterspørgslen efter søtransporttjenester. Ved udgangen af 2008 har den økonomiske krises indvirkning på realøkonomien dog også fået konsekvenser for søfarten. Der er behov for en hensigtsmæssig politik for at sikre, at EU’s søtransportsektor fortsat fungerer godt og er med til at genoprette verdensøkonomien. En sådan politik skulle ud over at hjælpe sektoren igennem de nuværende konjunkturer også sikre, at man i Europa bevarer vigtig menneskelig og teknologisk knowhow, som er til gavn for søfartens bæredygtighed og konkurrenceevne både nu og i fremtiden.

Hensigten med denne meddelelse er at præsentere de vigtigste strategiske mål for den europæiske transportpolitik frem til 2018 og indkredse de nøgleområder, hvor EU-tiltag kan styrke sektorens konkurrenceevne og samtidig forbedre dens miljøresultater. Der er her taget hensyn til den underliggende økonomiske situation og søfartsmarkedets cykliske karakter. Meddelelsen indgår i en bredere sammenhæng, nemlig EU's transportpolitik [2] ("Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent") og EU's integrerede havpolitik [3]. Den skal også understøtte EU's politik på andre relevante områder, bl.a. energipolitikken og miljøpolitikken. Den er resultatet af en stadig dialog med medlemsstaternes sagkyndige, uafhængig rådgivning fra en gruppe ledere fra søfartserhvervet og en undersøgelse, som har analyseret tendenser og tegn på forandring inden for transport ad søvejen [4].

1 Der findes yderligere oplysninger på: EUROSTAT – Maritime Transport Statistics - Se:http://ec.europa.eu/eurostat/
2 KOM(2006) 314 endelig udg. 22.6.2006.
3 KOM(2007) 575 endelig af 10.10.2007.
4 Denne meddelelse bør læses i sammenhæng med rapporten fra gruppen af ledere i søfartserhvervet til Kommissionen (september 2008) og undersøgelsen "OPTIMAR — Benchmarking strategic options for European shipping and for the European maritime transport system in the horizon 2008-2018", som rummer alle relevante statistikker og tal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.01.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg