Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
21.11.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
16.11.2019 Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
16.11.2019 Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC
15.11.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
15.11.2019 Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
15.11.2019 Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.11.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
13.11.2019 Animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum: endringsbestemmelser om produkter som returneres til Unionen etter nektet innførsel av et tredjeland
13.11.2019 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.11.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
11.11.2019 Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
11.11.2019 Overvåking av akrylamid i matvarer
09.11.2019 Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
09.11.2019 Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
08.11.2019 Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
08.11.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
07.11.2019 Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
07.11.2019 Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
06.11.2019 Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
06.11.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
05.11.2019 Godkjenning av biocidfamilien 'BPF_Iodine_VET'
04.11.2019 CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
04.11.2019 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
01.11.2019 Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
01.11.2019 Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
01.11.2019 Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
01.11.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn
01.11.2019 Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
31.10.2019 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
31.10.2019 Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
31.10.2019 Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
31.10.2019 Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
31.10.2019 Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
31.10.2019 Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.10.2019 Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser
30.10.2019 Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
30.10.2019 Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser
30.10.2019 Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
30.10.2019 Energimerking av klimaanlegg (revisjon)
29.10.2019 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
29.10.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
29.10.2019 Godkjenning av biocidfamilien 'Boumatic Iodine product family'
29.10.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Romania, Slovakia og Ungarn
28.10.2019 Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
28.10.2019 Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet
28.10.2019 Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
26.10.2019 Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
26.10.2019 Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin og collagen samt insekter til konsum
22.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller

Sider