Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin
25.05.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
17.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og tilbydere av betalingstjenester
07.05.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
04.05.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
03.05.2018
Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre grisearter til slakt og avl
27.04.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
27.04.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
27.04.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
26.04.2018
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
26.04.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
26.04.2018
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
25.04.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.04.2018
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
24.04.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat
19.04.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
19.04.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet bakerigjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
19.04.2018
Tillatelse til omsetning av lysozym-hydrolysat-eggehvite som ny mat
19.04.2018
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
19.04.2018
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
18.04.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
18.04.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse
17.04.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
17.04.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
16.04.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
16.04.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
16.04.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
12.04.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
12.04.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
12.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
10.04.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
27.03.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
27.03.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
22.03.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
22.03.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
22.03.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
19.03.2018
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
16.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om tillatelser til bruk av avanserte målemetoder for operasjonell risiko
14.03.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
09.03.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
01.03.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
28.02.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
28.02.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
28.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
27.02.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
26.02.2018
Automatisk validering av flybesetninglisenser
21.02.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
20.02.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
20.02.2018
Vurdering og kontroll av yteevnen til metallbelagte sandwichpaneler til bruk i byggverk
19.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
19.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
16.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
15.02.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
14.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
12.02.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel'
07.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
01.02.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
29.01.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
22.01.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
17.01.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
08.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
22.12.2017
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
21.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater
17.11.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
01.11.2017
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
25.10.2017
Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om frukt-, eplesider- og pæresiderbrennevin
27.09.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
18.05.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015