Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
14.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
21.03.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Laminert limtres og fingerleddet konstruksjonsvirkes motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass til optiske anvendelser
15.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid i ikke-nanoform
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
14.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger for visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til reflektansstandarder
13.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
08.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
07.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
03.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
03.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
02.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
02.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
28.02.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
17.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
13.02.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter (E 249-250) i golonka peklowana
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffpreparater
08.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for blåsyre i aprikoskjerner
08.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema
07.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.02.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
29.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av storfe
24.01.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
17.01.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.01.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
09.01.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
23.12.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser
20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
20.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger
20.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Fôrmiddelkatalogen: endringer
16.12.2016
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
14.12.2016
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
13.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
13.12.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
07.12.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam
07.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter
01.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett
30.11.2016
Økodesigndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppvarmings- og kjøleprodukter
30.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
29.11.2016
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
29.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
28.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
14.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
04.11.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
26.10.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser
18.10.2016
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia
17.10.2016
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
14.10.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
13.10.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.09.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
12.09.2016
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
31.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
22.08.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene
28.07.2016
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
27.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser
14.07.2016
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med enmotnors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter
24.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og systemer for market-making
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
06.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
02.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
26.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
24.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
24.05.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
18.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
18.05.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
12.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
25.04.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
07.04.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
17.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015