Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
18.07.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvote: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
18.07.2019 Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
17.07.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
17.07.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
13.07.2019 Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019
13.07.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
13.07.2019 Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
13.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
13.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
13.07.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
13.07.2019 Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
13.07.2019 Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
13.07.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
13.07.2019 Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
12.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
12.07.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
12.07.2019 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt
12.07.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
12.07.2019 Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
11.07.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
11.07.2019 Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.07.2019 Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
11.07.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
11.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
11.07.2019 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
11.07.2019 Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
11.07.2019 Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
11.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
11.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
11.07.2019 Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
06.07.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
04.07.2019 Godkjenning av forlenget bruk av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
04.07.2019 Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
04.07.2019 Unionslisten for ny mat: rettelse
04.07.2019 Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
03.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion
01.07.2019 Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
29.06.2019 ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
28.06.2019 Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
28.06.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019 Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019 EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
25.06.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser

Sider