Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
15.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
28.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av difenacoum til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av flocoumafen til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av warfarin til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av bromadiolon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: godkjenning av klorofasinon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av brodifacoum til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av coumatetralyl til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Biocider: forlenget godkjenning av difethialon til bruk i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
20.07.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
20.07.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
20.07.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlenget godkjenning av maleic-hydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
20.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
19.07.2017
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.07.2017
Biocider: godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethlenediamin og natriumperkarbonat til bruk i produkttype 2, 3 og 4
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra natriumhypokloritt til bruk i produkttype 1, 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Biocider: godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 8
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra kalsiumhypokloritt til bruk i produkttype 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Biocider: godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 11
14.07.2017
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra klor til bruk i produkttype 2 og 5
14.07.2017
Biocider: avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13
14.07.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om zootekniske sertifikater for raserene avlsdyr av hestefamilien
13.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Poland
13.07.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
12.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
11.07.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
07.07.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om paralytisk skalldyrsgift (PSP)
04.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
04.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
04.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 12
03.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
29.06.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
29.06.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
29.06.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
26.06.2017
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
26.06.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
22.06.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
19.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
13.06.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
12.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
09.06.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
08.06.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
02.06.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
31.05.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
30.05.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: utfyllende bestemmelser
23.05.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
19.05.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
18.05.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
17.05.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
17.05.2017
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
16.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
12.05.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
10.05.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
28.04.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
28.04.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
28.04.2017
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
27.04.2017
Prinsipper og retningslinjer for god produksjonspraksis for legemidler
25.04.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
07.04.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
30.03.2017
Mikrobiologiske kriterier for Campylobacter i slaktekyllingskrotter
29.03.2017
Retningslinjer for balansering av kraftsystemet
16.03.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
16.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015