Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
26.03.2019 Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
25.03.2019 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
23.03.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og anvendelse av beslutningen
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
23.03.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
23.03.2019 Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
22.03.2019 Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
22.03.2019 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
22.03.2019 Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin
22.03.2019 Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles standarder
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
20.03.2019 Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
15.03.2019 Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
15.03.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
14.03.2019 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om motstandsevne mot vindbelastning for utvendige persienner og markiser
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om luftgjennomtrengelighet for lysåpninger av plastmaterialer og glass samt for takluker
14.03.2019 Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
14.03.2019 EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for visse produkter
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
14.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
14.03.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019 Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
13.03.2019 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019 Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019 Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern
13.03.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
12.03.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019 Energimerking av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
12.03.2019 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
12.03.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
12.03.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
12.03.2019 Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
09.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
09.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
09.03.2019 Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
09.03.2019 Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
09.03.2019 Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
08.03.2019 Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
08.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
07.03.2019 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019 Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
07.03.2019 Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
07.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
07.03.2019 Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
06.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten
06.03.2019 Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
06.03.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmion (E 120) i visse produkter
05.03.2019 Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
05.03.2019 Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
05.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
05.03.2019 Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.02.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
27.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
27.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
26.02.2019 Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
26.02.2019 Godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
26.02.2019 Innføring av to nye funksjonelle grupper av fôrtilsetningsstoffer
24.02.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
23.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
23.02.2019 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
23.02.2019 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
23.02.2019 Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
23.02.2019 Miljøvennlig utforming av elektromotorer og sirkulasjonspumper
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019 Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.02.2019 Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
19.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.02.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.02.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
13.02.2019 Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
13.02.2019 Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
13.02.2019 Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
13.02.2019 Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
13.02.2019 Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
13.02.2019 Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
12.02.2019 Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
12.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019 Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2019 Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
11.02.2019 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
11.02.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019 Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
08.02.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
08.02.2019 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
08.02.2019 Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019 Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
08.02.2019 Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
08.02.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.02.2019 Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer
07.02.2019 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
07.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
07.02.2019 Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
04.02.2019 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
02.02.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.02.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
31.01.2019 Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
31.01.2019 Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
31.01.2019 Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
31.01.2019 Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
30.01.2019 Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
30.01.2019 Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019 EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
24.01.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
24.01.2019 Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
19.01.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
19.01.2019 Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
19.01.2019 Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
17.01.2019 Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
17.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019 Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
16.01.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
15.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
15.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
15.01.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
14.01.2019 Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: retting av språkversjoner
14.01.2019 Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
10.01.2019 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
10.01.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac II)
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole'
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
09.01.2019 Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
09.01.2019 Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
09.01.2019 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
07.01.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
04.01.2019 Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
28.12.2018 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
28.12.2018 Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
24.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
23.12.2018 Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
21.12.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
21.12.2018 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
21.12.2018 Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner
21.12.2018 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
21.12.2018 Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
21.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
20.12.2018 Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
20.12.2018 Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
20.12.2018 Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
20.12.2018 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
20.12.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
19.12.2018 Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser om geografisk inndeling med hensyn til Storbritannia
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
17.12.2018 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser
17.12.2018 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
17.12.2018 Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
15.12.2018 Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
15.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
15.12.2018 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
14.12.2018 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
14.12.2018 Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
14.12.2018 Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018 Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
13.12.2018 Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
13.12.2018 Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data
13.12.2018 Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
13.12.2018 Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
13.12.2018 Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
13.12.2018 Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
13.12.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
13.12.2018 Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
13.12.2018 Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
13.12.2018 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
12.12.2018 Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
12.12.2018 Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
12.12.2018 Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
11.12.2018 Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
11.12.2018 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
11.12.2018 Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
11.12.2018 Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
10.12.2018 Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
09.12.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
09.12.2018 Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
08.12.2018 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
07.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
07.12.2018 Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
06.12.2018 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
04.12.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
03.12.2018 Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
01.12.2018 Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
30.11.2018 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.11.2018 Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter

Sider