Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
14.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
27.04.2017
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
27.04.2017
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.04.2017
Suspensjon av godkjenningen av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.04.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
25.04.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
12.04.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
10.04.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
07.04.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
07.04.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
07.04.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
06.04.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
06.04.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
06.04.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
06.04.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
30.03.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
29.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
23.03.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
23.03.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
23.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
23.03.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
23.03.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
23.03.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Laminert limtres og fingerleddet konstruksjonsvirkes motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid/kiselgur som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
17.03.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
17.03.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
17.03.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
17.03.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
16.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
15.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid i ikke-nanoform
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
14.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
13.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om fructooligosaccharider fra saccharose
07.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
07.03.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om organisk silikon og kalsium-fosforyl-oligosakkarider
07.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
07.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
02.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om to melkeprodukter og en fiskeolje
21.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimethoat og omethoat
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
13.02.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for blåsyre i aprikoskjerner
08.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
08.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
07.02.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
29.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
24.01.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
17.01.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.01.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
09.01.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
23.12.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Fôrmiddelkatalogen: endringer
16.12.2016
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
14.12.2016
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
13.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
13.12.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
07.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett
30.11.2016
Økodesigndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppvarmings- og kjøleprodukter
30.11.2016
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
28.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.11.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
14.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
04.11.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
26.10.2016
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia
17.10.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
13.10.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.09.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
27.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
12.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
17.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015