Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.09.2020 EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
18.09.2020 Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC) (revisjon)
15.09.2020 Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon)
15.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
11.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.09.2020 Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
08.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.09.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
08.09.2020 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020 MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
05.09.2020 EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
05.09.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-åandemien
05.09.2020 Emballasjedirektivet (revisjon)
04.09.2020 Byggevareforordningen (revisjon)
04.09.2020 Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
03.09.2020 Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
03.09.2020 Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
03.09.2020 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020 Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
02.09.2020 Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
02.09.2020 Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.09.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
02.09.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
02.09.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
01.09.2020 Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
28.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
28.08.2020 Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020 Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
26.08.2020 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.08.2020 Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om maksimalpriser i EØS-området for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
25.08.2020 Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
21.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020 Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
20.08.2020 CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
20.08.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
18.08.2020 Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser for første fellesprosjekt
18.08.2020 LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
18.08.2020 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til transport av animalske produkter av landdyr
18.08.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
13.08.2020 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
12.08.2020 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tryksager, kontorartikler av papir og papirbæreposer
12.08.2020 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
11.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020 Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.08.2020 Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
07.08.2020 Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
07.08.2020 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler

Sider