Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
14.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
21.03.2017
Laminert limtres og fingerleddet konstruksjonsvirkes motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass til optiske anvendelser
15.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid i ikke-nanoform
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
14.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til reflektansstandarder
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger for visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
08.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
07.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
03.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
03.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
02.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
02.03.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
28.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
17.02.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
17.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
16.02.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
13.02.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for blåsyre i aprikoskjerner
08.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter (E 249-250) i golonka peklowana
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffpreparater
08.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema
07.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.02.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
29.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein
27.01.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av storfe
24.01.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
17.01.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
09.01.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.01.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
23.12.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
22.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger
20.12.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser
20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
20.12.2016
Fôrmiddelkatalogen: endringer
16.12.2016
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
14.12.2016
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
13.12.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
13.12.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam
07.12.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
07.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter
01.12.2016
Økodesigndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppvarmings- og kjøleprodukter
30.11.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett
30.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon
29.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
29.11.2016
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
28.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
25.11.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
25.11.2016
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
25.11.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
14.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
04.11.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
26.10.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
21.10.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser
18.10.2016
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia
17.10.2016
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
14.10.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
13.10.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.09.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
12.09.2016
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
31.08.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
22.08.2016
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene
28.07.2016
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
27.07.2016
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
19.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
14.07.2016
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med enmotnors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet
14.07.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
24.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og systemer for market-making
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
06.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
26.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
24.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
24.05.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
18.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
18.05.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
12.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
04.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
25.04.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
07.04.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
17.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
14.12.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015