Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Faktaark Dato Forslag
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
19.03.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
15.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om tillatelser til bruk av avanserte målemetoder for operasjonell risiko
14.03.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
09.03.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer
08.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.03.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høyt smeltepunkt
01.03.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.03.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.03.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
01.03.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
28.02.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
28.02.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
28.02.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
28.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
27.02.2018
Unntak for bruk av bly i metallkeramikkbaserte komponenter til trimmepotensiometre
27.02.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
27.02.2018
Unntak for bruk av bly til lodding i keramiske kondensatorer
27.02.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
27.02.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
26.02.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
26.02.2018
Automatisk validering av flybesetninglisenser
21.02.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
20.02.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
20.02.2018
Vurdering og kontroll av yteevnen til metallbelagte sandwichpaneler til bruk i byggverk
19.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
19.02.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
16.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
15.02.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
14.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
12.02.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel'
07.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra små drøvtyggere
01.02.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå
31.01.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
29.01.2018
Næringsmidler for spesielle grupper:utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
29.01.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde
25.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
24.01.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
23.01.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
22.01.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
17.01.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
08.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
22.12.2017
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
20.12.2017
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
15.12.2017
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
13.12.2017
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
06.12.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
05.12.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
04.12.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
04.12.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et system for identifisering og sporing av tobakksprodukter
30.11.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
24.11.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
23.11.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
22.11.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr
22.11.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
22.11.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
22.11.2017
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
21.11.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
21.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater
17.11.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
17.11.2017
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
17.11.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
16.11.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
01.11.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
25.10.2017
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
25.10.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
24.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
11.10.2017
Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om frukt-, eplesider- og pæresiderbrennevin
27.09.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
27.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
11.07.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
04.07.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
09.06.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
18.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
12.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
10.05.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
05.05.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
28.02.2017
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
21.08.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
30.06.2016
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
08.03.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.02.2016
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid
22.10.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
28.04.2015