Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.5.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2017
Forordningen, som erstatter det tidligere kosmetikkdirektivet, skal gi kosmetikkindustrien administrative lettelser, samtidig med at produktsikkerheten bevares minimum på dagens nivå. For virksomhetene vil det skje en forenkling ved at landenes ulike krav til registrering stort sett bortfaller. Kommisjonen skal i stedet opprette og drifte et register over alle kosmetiske produkter som er på markedet til enhver tid. Samtidig innføres det skjerpede krav til sikkerhetsvurderinger.
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 5.5.2017
EFTAs overvåkingsorgan skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i EUs pediatriforordning. Det fremgår av EØS-komiteens beslutning 5. mai om innlemmelse av forordningen fra 2006 i EØS-avtalen. Pediatriforordningen skal blant annet fremme utvikling og godkjenning av legemidler for barn. Gjennomføringen av regelverket i Norge krever endring av patentloven og legemiddelloven, og har ifølge EØS-notatet betydelige budsjettmessige konsekvenser. Det ble samtidig gjort vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av tre tilknyttede rettsakter [1] [2] [3] om legemidler og patentbeskyttelse.
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2017
Rapport om gjennomføring i 2014 lagt fram av Kommisjonen 3.4.2017
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2017
Enkelte av endringene i tobakkskadeloven som ble vedtatt i februar 2017 i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv trer i kraft 1. april og 1. juli. Noen av lovendringene krever imidlertid nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.3.2017

Sider