Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Foto: Pixabay
Bakgrunnsnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.4.2018
Europakommisjonen la 11. april fram to direktivforslag som skal styrke både forbrukernes rettigheter og håndhevingen av forbrukerlovgivningen. I en egen meddelelse begrunner Kommisjonen forslagene med referanse til blant annet "dieselgate"-affæren og økende internettsalg. Forslagene om modernisering og bedre håndheving av forbrukerlovgivningen og om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.4.2018
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2017 og 6.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Lovproposisjon fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet 23.3.2018
Stortinget ga 6. mars sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning i september 2017 om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge, og en lovproposisjon ble fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet 23. mars. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.3.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2017
EØS-notat offentliggjort 15.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Høring om Norges offisielle synspunkt igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet
Photo: FreeImages
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017. [Se også faktaarket om kontraktsforhold for netthandel og andre for fjernsalg av varer]

Sider