Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Europeisk år for kulturarv 2018
06.07.2018

07.07.2018

EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020
06.07.2018

07.07.2018

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
06.07.2018

07.07.2018

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
06.07.2018

07.07.2018

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
06.07.2018

07.07.2018

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
06.07.2018

07.07.2018

Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
06.07.2018

07.07.2018

28.06.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
06.07.2018

07.07.2018

EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
06.07.2018

07.07.2018

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
06.07.2018

07.07.2018

Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
06.07.2018

Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.07.2018

07.07.2018

01.02.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
06.07.2018

07.07.2018

Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
06.07.2018

07.07.2018

Personvernforordningen
06.07.2018

Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
06.07.2018

Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
06.07.2018

Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

01.07.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
06.07.2018

07.07.2018

Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
06.07.2018

07.07.2018

Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
06.07.2018

07.07.2018

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
06.07.2018

07.07.2018

Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
06.07.2018

07.07.2018

Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
06.07.2018

07.07.2018

Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
06.07.2018

07.07.2018

Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Krav til innhold i søknader om ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Unionslisten for ny mat
06.07.2018

07.07.2018

Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
06.07.2018

07.07.2018

EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
06.07.2018

07.07.2018

Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
06.07.2018

07.07.2018

Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
06.07.2018

07.07.2018

Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
06.07.2018

07.07.2018

Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
06.07.2018

07.07.2018

Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
06.07.2018

07.07.2018

EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
06.07.2018

07.07.2018

Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
31.05.2018

01.06.2018

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.05.2018

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.05.2018

01.06.2018

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
31.05.2018

01.06.2018

19.06.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
31.05.2018

01.06.2018

Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
31.05.2018

01.06.2018

Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
31.05.2018

01.06.2018

Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

04.06.2018
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
27.04.2018

Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
27.04.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
27.04.2018

28.04.2018

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
27.04.2018

28.04.2018

15.06.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
27.04.2018

28.04.2018

04.12.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
27.04.2018

28.04.2018

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
27.04.2018

Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
27.04.2018

28.04.2018

18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
27.04.2018

28.04.2018

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.04.2018

28.04.2018

07.05.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
27.04.2018

28.04.2018

Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
27.04.2018

28.04.2018

Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
23.03.2018

24.03.2018

Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

06.06.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
23.03.2018

24.03.2018

01.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
23.03.2018

Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
23.03.2018

24.03.2018

CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
23.03.2018

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.03.2018

Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
23.03.2018

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
23.03.2018

24.03.2018

Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
23.03.2018

24.03.2018

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
23.03.2018

24.03.2018

Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

04.04.2018
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
23.03.2018

24.03.2018

Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
23.03.2018

24.03.2018

07.05.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

07.05.2018
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
23.03.2018

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
23.03.2018

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
23.03.2018

Europeiske venturekapitalfond
23.03.2018

Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser
23.03.2018

03.04.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
23.03.2018

03.04.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
23.03.2018

Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala
23.03.2018

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
23.03.2018

Taubaneforordningen
23.03.2018

24.03.2018

01.07.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter
23.03.2018

24.03.2018

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
23.03.2018

24.03.2018

Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2018

24.03.2018

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

12.06.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
23.03.2018

Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018

Sider