Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Høring om norsk gjennomføring lagt fram av Nærings- og fiskeridepartementet 19.9.2019
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel trådte i kraft i EU-landene 3. desember 2018, men er fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen. NFD har nå sendt utkast til norsk gjennomføring av regelverket på høring. Høringen gjelder visse supplerende bestemmelser som må tas inn i nasjonal rett. Disse bestemmelsene knytter seg blant annet til valg av håndhevingsorgan, sanksjonsbestemmelser, utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere og unntak for gruppen av næringsdrivende som har begrenset omsetning.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019
Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.2.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014

Sider