Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Gjennomføringsrapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er nå gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tolv år etter at EUs tredje postsdirektiv ble vedtatt, ble direktivet 25. september 2020 besluttet innlemmet i EØS-avtalen, riktignok med forbehold av Liechtenstein som trenger parlamentssamtykke i etterhånd. Innlemmelsen vil ikke få praktisk betydning i Norge siden regelverket allerede er gjennomført i norsk rett. Beslutningen vil imidlertid sikre norske bedrifters adgang til postmarkedet i andre EØS-land. Jens Stoltenbergs andre regjering besluttet at direktivet ikke skulle innlemmes i EØS-avtalen og varslet EU om beslutningen. Erna Solbergs regjering med støtte fra samarbeidspartiene åpnet imidlertid opp for EØS-innlemmelse og vedtok å gjennomføre innholdet i postdirektivet i norsk rett, og ny postlov ble vedtatt av Stortinget i juni 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Island på sin side blokkerte fortsatt innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. 15. januar 2020 ble imidlertid felles utkast til EØS-komitebeslutning oversendt av EØS/EFTA-landene til EU-siden med sikte på innlemmelse av direktivet. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost.
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.5.2019
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015

Sider