Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Høring om evalueringen av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av hvitboken igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
Kommisjonens hvitbok fra 2011 inneholdt forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. Blant forslagene var forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer og flytting av halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer til tog og båt.
Høring igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
Høring om norske gjennomføringsforskrifter igangsatt av Samferdselsdepartementet 26.6.2020
Regjeringen la 7. mai 2019 fram en lov- og samtykkeproposisjon med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og innføring av regelverket i norsk rett. Pakken innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse fra desember 2020. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. I proposisjon ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av jernbanepakken og senere endringer med til sammen 26 rettsakter, og av EU-regelverket fra 2012 og senere om et felles europeisk jernbaneområde med til sammen 10 rettsakter.
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 24.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 23.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020. Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.3.2020 og 12.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020

Sider