Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2003/59/EU om grunnleggende kvalifikasjonskrav og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøy som benyttes til godstransport eller personbefordring på vei, og av direktiv 2006/126/EF om førerkort

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.5.2017

Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

I direktiv 2003/59/EF ("direktivet") fastlægges de grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af lastbiler og busser med henblik på at forbedre sikkerheden på de europæiske veje.

Formålet med direktivet er at hæve standarderne blandt nye chauffører og opretholde og forbedre eksisterende lastbil- og buschaufførers erhvervskvalifikationer i hele EU. Direktivet sigter specifikt på at øge chaufførernes opmærksomhed på risici med henblik på at reducere disse og øge trafiksikkerheden. Endvidere indeholder direktivet standarder for erhvervskvalifikationer, som skal sikre lige konkurrencevilkår i hele EU.

Medlemsstaterne har fået betydelig fleksibilitet i forhold til, hvordan de gennemfører direktivet, f.eks. med hensyn til det konkrete indhold af chaufførernes uddannelse og de administrative procedurer og strukturen i uddannelsessystemet.

I juli 2012 offentliggjorde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet, hvori der blev afdækket en række mangler. Den efterfølgende evaluering af direktivet, herunder en høring af interessenter, blev afsluttet i oktober 2014.

I evalueringen blev det konkluderet, at direktivet var blevet gennemført uden de store problemer. Det havde forbedret arbejdskraftens mobilitet og bidraget til den frie bevægelighed for chauffører. I evalueringen blev det også bekræftet, at direktivet havde ydet et effektivt bidrag til sit primære formål, nemlig at sikre trafiksikkerheden.

Derudover blev det bekræftet, at der var visse mangler, som var til hinder for effektiviteten og sammenhængen i de retlige rammer, og som undergravede direktivets oprindelige mål. Der redegøres for disse mangler i kapitel 3.