Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.11.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.08.2017
Standardformat for informasjon om forsikringsprodukter
11.08.2017
Avslag på forlenget godkjenning av picoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
10.08.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
08.08.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
08.08.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
08.08.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
07.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
04.08.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
04.08.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
04.08.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
03.08.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
03.08.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
03.08.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
02.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
02.08.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
01.08.2017
Tillatte helsepåstander på matvarer: rettelser til språkversjoner
01.08.2017
Satellittnavigasjonssystemet EGNOS: gjennomføringsbestemmelse om plassering av bakkebasert infrastruktur
31.07.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
28.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
27.07.2017
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
26.07.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
26.07.2017
Forlenget godkjenning av difenacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av flocoumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.07.2017
Forlenget godkjenning av klorophacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av brodifacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av coumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av difethialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.07.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
20.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidholdige produkter av type 2 og 5
14.07.2017
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
14.07.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
14.07.2017
Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
14.07.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
13.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
12.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
12.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
11.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
11.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
11.07.2017
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
11.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen
11.07.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
07.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
06.07.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
06.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
05.07.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
05.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
05.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
05.07.2017
Standardformat for visum: endringsbestemmelser
04.07.2017
Energimerkeforordningen
04.07.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
03.07.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
03.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
03.07.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
29.06.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
28.06.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
28.06.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
27.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
23.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
23.06.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
22.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
22.06.2017
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
22.06.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
22.06.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
22.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol
22.06.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
22.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
22.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
20.06.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
19.06.2017
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum
16.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
15.06.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer
15.06.2017
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.06.2017
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
15.06.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
15.06.2017
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
14.06.2017
On-line innholdstjenester over landegrensene
14.06.2017
Prospektforordningen for verdipapirer
14.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
14.06.2017
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
14.06.2017
Pengemarkedsfondsforordningen
14.06.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
13.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
09.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
09.06.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
08.06.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser
08.06.2017
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
08.06.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
07.06.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
07.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
07.06.2017
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
07.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
07.06.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
07.06.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
06.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
06.06.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
02.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
02.06.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
02.06.2017
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter
02.06.2017
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
01.06.2017
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
01.06.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
31.05.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
31.05.2017
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
31.05.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
29.05.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
24.05.2017
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
24.05.2017
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
24.05.2017
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
24.05.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
24.05.2017
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
23.05.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
23.05.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
23.05.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
22.05.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
22.05.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
22.05.2017
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
22.05.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
22.05.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
22.05.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
18.05.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.05.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
17.05.2017
Kvikksølvforordningen
17.05.2017
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
17.05.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
17.05.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
17.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
17.05.2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
17.05.2017
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
17.05.2017
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
17.05.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
17.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
17.05.2017
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
17.05.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
17.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
16.05.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
15.05.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
15.05.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
12.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
12.05.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
12.05.2017
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet
12.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
11.05.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.05.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
11.05.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
10.05.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
10.05.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
10.05.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
10.05.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
10.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
08.05.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
08.05.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
05.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
04.05.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
03.05.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
03.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.05.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
28.04.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
28.04.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
28.04.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
28.04.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
26.04.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
25.04.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
24.04.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
20.04.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
19.04.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
18.04.2017
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning
11.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
10.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
10.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
10.04.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
10.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
07.04.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
06.04.2017
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
05.04.2017
Informasjonsutveksling på energiområdet
05.04.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
05.04.2017
Medisinsk utstyrsforordningen
05.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
03.04.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
31.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
31.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
30.03.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
30.03.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
30.03.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
29.03.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
27.03.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.03.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
23.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
23.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
22.03.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
22.03.2017
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
21.03.2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.03.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.03.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
20.03.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
17.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer
16.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
16.03.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
16.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
15.03.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
15.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
15.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
14.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
13.03.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
13.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
13.03.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
10.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
10.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
09.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
09.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
08.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
08.03.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
08.03.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
08.03.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
07.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.03.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
06.03.2017

Sider