Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.11.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
26.04.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
25.04.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
24.04.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
20.04.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
18.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
10.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
10.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema
10.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam
07.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad
07.04.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
06.04.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
05.04.2017
Informasjonsutveksling på energiområdet
05.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon
03.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
31.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
31.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
30.03.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
30.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
30.03.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
29.03.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
27.03.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.03.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
23.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
23.03.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
22.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
22.03.2017
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
21.03.2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.03.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.03.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
17.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
16.03.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
16.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tarriffstrukturer
16.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
15.03.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
15.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
14.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
13.03.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.03.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
13.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
10.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
10.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
09.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
09.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
08.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
08.03.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.03.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
08.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
08.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.03.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
07.03.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
06.03.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.03.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
02.03.2017
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
02.03.2017
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
01.03.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
01.03.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
28.02.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
27.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
24.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
24.02.2017
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om beregning av avsetninger og egenkapitalgrunnlag
23.02.2017
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
22.02.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
21.02.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
20.02.2017
Statistikk om plantevernmidler
16.02.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
16.02.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for for intensiv fjørfeavl eller svineavl
15.02.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
14.02.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
14.02.2017
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om varslingsprosedyrer
13.02.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
10.02.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
10.02.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
10.02.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
10.02.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
10.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
10.02.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
10.02.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
10.02.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
09.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
09.02.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
09.02.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
09.02.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
08.02.2017
Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner
07.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
07.02.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
07.02.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
07.02.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest
07.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
06.02.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
06.02.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
03.02.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
03.02.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia
03.02.2017
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
03.02.2017
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
03.02.2017
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
02.02.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
02.02.2017
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
02.02.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
01.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.02.2017
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
01.02.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
01.02.2017
IKT-spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anbud
31.01.2017
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
31.01.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
30.01.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.01.2017
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
27.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
26.01.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
26.01.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
25.01.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
25.01.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
25.01.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
24.01.2017
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
23.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
20.01.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
20.01.2017
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
18.01.2017
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
18.01.2017
Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2017
17.01.2017
Overvåking av mineraloljehydrokarboner i matvarer
16.01.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
06.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
05.01.2017
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
05.01.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
04.01.2017
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
03.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
21.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
20.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger
20.12.2016
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
19.12.2016
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
19.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser
19.12.2016
Forbedring av voksnes ferdigheter
19.12.2016
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over opphuggingsanlegg
19.12.2016
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
19.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser
19.12.2016
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
19.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
19.12.2016
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
19.12.2016
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser
17.12.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
16.12.2016
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
16.12.2016
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
16.12.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
16.12.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
16.12.2016
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser
16.12.2016
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
16.12.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
16.12.2016
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
15.12.2016
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
15.12.2016
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
15.12.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
15.12.2016
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
14.12.2016
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
14.12.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
14.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
14.12.2016
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
14.12.2016
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
14.12.2016
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
14.12.2016
Takdirektivet: reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
14.12.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
14.12.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
14.12.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
12.12.2016
Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
12.12.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
09.12.2016
Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
09.12.2016
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
09.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
08.12.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
08.12.2016
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
07.12.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
07.12.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.12.2016
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
02.12.2016
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
02.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
02.12.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.12.2016
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
01.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
01.12.2016
Overvåking av cannabinoider i matvarer
01.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
01.12.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter
01.12.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter
30.11.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
30.11.2016
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
30.11.2016
Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer
30.11.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
30.11.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
30.11.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
30.11.2016
Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien
30.11.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitrathexahydrat
30.11.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
30.11.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
28.11.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
25.11.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromycin
23.11.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9
22.11.2016
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
21.11.2016
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
21.11.2016
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
20.11.2016
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.11.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
17.11.2016
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
17.11.2016
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
15.11.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
14.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
11.11.2016
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger
11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
11.11.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemelser om innberetning med referansedatoer i 4. kvartal 2016
10.11.2016
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
09.11.2016
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
08.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
04.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
04.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
04.11.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
04.11.2016
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
04.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
04.11.2016

Sider