Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
21.03.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
21.03.2018
Godkjenning av omsetning av tre urterøtter som ny mat
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
21.03.2018
Forlenget godkjenning av bruk av taxifolinrik ekstrakt som ny mat
20.03.2018
Godkjenning av omsetning av Ecklonia cava phlorotannins som ny mat eller ny matingrediens
20.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
20.03.2018
Forlenget godkjenning av bruk av L-ergotionein som ny mat
20.03.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
19.03.2018
Prosedyrer for ny mat-status
19.03.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
16.03.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
16.03.2018
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
14.03.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato
14.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
13.03.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
09.03.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.03.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
07.03.2018
EUs referansesenter for dyrevelferd
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.03.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
05.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
01.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
01.03.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilere beregnet for Danmark
28.02.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.02.2018
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere
28.02.2018
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
27.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
26.02.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehande: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
26.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
26.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebaserte godtgjørelser
26.02.2018
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
23.02.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.02.2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
19.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.02.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
15.02.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
15.02.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.02.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.02.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.02.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
15.02.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.02.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
15.02.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
13.02.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
12.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
12.02.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
12.02.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
09.02.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
08.02.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
07.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
07.02.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
07.02.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
07.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
07.02.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia
06.02.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
02.02.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
02.02.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
02.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
01.02.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
31.01.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
31.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
30.01.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
29.01.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
25.01.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
25.01.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
25.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
24.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
24.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
24.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
24.01.2018
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
23.01.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
22.01.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
22.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
22.01.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
19.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
19.01.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
19.01.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
18.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
17.01.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
17.01.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
16.01.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
11.01.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.01.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
09.01.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
09.01.2018
Unionslisten for ny mat
20.12.2017
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
20.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Krav til innhold i søknader om ny mat
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
19.12.2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
19.12.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
18.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Canada om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
18.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
18.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
15.12.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
14.12.2017
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
14.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
14.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
14.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
14.12.2017
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18
14.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
13.12.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
13.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
13.12.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
13.12.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
13.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
13.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
12.12.2017
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
12.12.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
12.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
12.12.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
12.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
12.12.2017
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
12.12.2017
Verdipapiriseringsforordningen
12.12.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
12.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
12.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
12.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
11.12.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
11.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
08.12.2017
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
08.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
08.12.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
08.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
08.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.12.2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
07.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
06.12.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
06.12.2017
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
06.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
05.12.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
04.12.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
04.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
04.12.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
04.12.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
04.12.2017
Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU
30.11.2017
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler
30.11.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
30.11.2017
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for underretning om konstaterte mangler
29.11.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
27.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
24.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
24.11.2017
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
23.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
23.11.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
22.11.2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
22.11.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
21.11.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
21.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
21.11.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
21.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
20.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
20.11.2017
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
20.11.2017
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia
20.11.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
20.11.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
17.11.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
17.11.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
15.11.2017
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
15.11.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
15.11.2017
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
15.11.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
14.11.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
14.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
14.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
14.11.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
13.11.2017
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
13.11.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.11.2017
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
10.11.2017
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
10.11.2017
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
10.11.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.11.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
09.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
08.11.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
08.11.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
08.11.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
07.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
06.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
06.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
06.11.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
03.11.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
31.10.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
31.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
31.10.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
31.10.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
31.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
31.10.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
30.10.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
30.10.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
30.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
27.10.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
27.10.2017
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
25.10.2017
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020
25.10.2017
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
25.10.2017
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
25.10.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
24.10.2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
20.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
20.10.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse
19.10.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
19.10.2017
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
18.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
18.10.2017
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
18.10.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.10.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
18.10.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
18.10.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
18.10.2017

Sider