Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
26.09.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
16.01.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.01.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
11.01.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.01.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
09.01.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
Krav til innhold i søknader om ny mat
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Unionslisten for ny mat
20.12.2017
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
20.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
19.12.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
19.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
18.12.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
18.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
15.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
14.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
14.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
14.12.2017
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18
14.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
13.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
13.12.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
13.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
13.12.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
13.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
12.12.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
12.12.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
12.12.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
12.12.2017
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
12.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
12.12.2017
Verdipapiriseringsforordningen
12.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
12.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
12.12.2017
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
12.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
12.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
11.12.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
11.12.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
08.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
08.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
08.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
08.12.2017
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
08.12.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
07.12.2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
07.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.12.2017
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
06.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
06.12.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
06.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
05.12.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
04.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
04.12.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
04.12.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
04.12.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
30.11.2017
Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU
30.11.2017
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler
30.11.2017
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for underretning om konstaterte mangler
29.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
24.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
24.11.2017
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
23.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
23.11.2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
22.11.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
22.11.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
21.11.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
21.11.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
21.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
21.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
20.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
20.11.2017
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
20.11.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
20.11.2017
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia
20.11.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
17.11.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
17.11.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
15.11.2017
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
15.11.2017
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
15.11.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
15.11.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
14.11.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
14.11.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
13.11.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
13.11.2017
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
13.11.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.11.2017
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
10.11.2017
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
10.11.2017
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
10.11.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
09.11.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
08.11.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
08.11.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
08.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
08.11.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
07.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
06.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
06.11.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
03.11.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
31.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
31.10.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
31.10.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
31.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
31.10.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
31.10.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
30.10.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
30.10.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
30.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
27.10.2017
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
25.10.2017
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020
25.10.2017
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
25.10.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
24.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
20.10.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
19.10.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.10.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
18.10.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
18.10.2017
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
18.10.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
18.10.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
18.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
18.10.2017
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
17.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
17.10.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
16.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
13.10.2017
Visuminformasjonssystemet (VIS): anvendelse av visse bestemmelser om Bulgaria og Romania
12.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
11.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
10.10.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
09.10.2017
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
09.10.2017
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
03.10.2017
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
29.09.2017
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
29.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
29.09.2017
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
29.09.2017
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
28.09.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
28.09.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
28.09.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
21.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
21.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
20.09.2017
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
15.09.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
14.09.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
14.09.2017
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033
13.09.2017
Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
13.09.2017
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
13.09.2017
Ytkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
11.09.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
07.09.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
07.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
07.09.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
07.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
06.09.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
06.09.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
04.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
04.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva
04.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
01.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
01.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
30.08.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
30.08.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
28.08.2017
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.08.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
28.08.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
28.08.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
25.08.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
23.08.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
23.08.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
21.08.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
21.08.2017
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
21.08.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
17.08.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
14.08.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
14.08.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
11.08.2017
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
11.08.2017
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
10.08.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
08.08.2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
08.08.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
08.08.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
08.08.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
08.08.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
07.08.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
07.08.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
04.08.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
04.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
03.08.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.08.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
03.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
02.08.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
02.08.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurven 30. juni til 29. september 2017
02.08.2017
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift
02.08.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
01.08.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
31.07.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
28.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
27.07.2017
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
26.07.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
26.07.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.07.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.07.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
20.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
14.07.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
14.07.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
14.07.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
13.07.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
13.07.2017
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
13.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
12.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
12.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
11.07.2017
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
11.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
11.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen
11.07.2017

Sider