Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Quad-Chem
24.09.2018
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Prodhynet
24.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
21.09.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
21.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia
21.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
21.09.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
20.09.2018
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Avslag på godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av riboflavin produsert av Bacillus subtilis
19.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
18.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
18.09.2018
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
12.09.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
04.09.2018
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
27.08.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
14.08.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
13.08.2018
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat
13.08.2018
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat
13.08.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
10.08.2018
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat
10.08.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
10.08.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
10.08.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
10.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
09.08.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
08.08.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
08.08.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
02.08.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
01.08.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
31.07.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
31.07.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
30.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvent smågris
30.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
30.07.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
30.07.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (30.6.-29.9.2018)
30.07.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
27.07.2018
Automatisk validering av flybesetninglisenser
27.07.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
26.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
25.07.2018
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
23.07.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som fôrtilsetning til alle dyrearter
23.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.07.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse
23.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
20.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.07.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
19.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
19.07.2018
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
19.07.2018
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter
18.07.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
18.07.2018
Felleseuropeiske luftromskrav og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
18.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat
17.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
16.07.2018
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
12.07.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
12.07.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
11.07.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
11.07.2018
Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre utbredte grisearter til slakt og avl
11.07.2018
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
11.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
09.07.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
05.07.2018
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
04.07.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon)
04.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
03.07.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
03.07.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
02.07.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
29.06.2018
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
29.06.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.06.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
28.06.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
28.06.2018
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker
28.06.2018
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
28.06.2018
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
27.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
25.06.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
22.06.2018
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser
22.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.06.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
20.06.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
19.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
18.06.2018
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
18.06.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
14.06.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
13.06.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
05.06.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
05.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
05.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
04.06.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
01.06.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
01.06.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
30.05.2018
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer
30.05.2018
Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer
30.05.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
30.05.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
30.05.2018
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
30.05.2018
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
29.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
29.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
29.05.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel'
29.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
29.05.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
28.05.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin
25.05.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
23.05.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave
22.05.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
18.05.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
18.05.2018
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
17.05.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
16.05.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
16.05.2018
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
16.05.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
16.05.2018
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
16.05.2018
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
16.05.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
15.05.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
14.05.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
14.05.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
14.05.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
14.05.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
08.05.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
07.05.2018
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
07.05.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
07.05.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og tilbydere av betalingstjenester
07.05.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018)
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
04.05.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
04.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
04.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
04.05.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
03.05.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
03.05.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
03.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
03.05.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.05.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
02.05.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå
02.05.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
02.05.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
30.04.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
27.04.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
27.04.2018
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
27.04.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
27.04.2018
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
26.04.2018
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
26.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.04.2018
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon
25.04.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
24.04.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger
24.04.2018
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
20.04.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
20.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
20.04.2018
Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver
20.04.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
20.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
20.04.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
19.04.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
19.04.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
18.04.2018
Pakkelevering over grensene
18.04.2018
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
18.04.2018
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
18.04.2018
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
18.04.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
18.04.2018
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
18.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
17.04.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
16.04.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
12.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
10.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
10.04.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
09.04.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
09.04.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
04.04.2018
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
04.04.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
03.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
28.03.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta
28.03.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
28.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
28.03.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
26.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
26.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
23.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
22.03.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
22.03.2018
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
21.03.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
21.03.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
21.03.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
20.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
20.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
20.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
20.03.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
19.03.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
19.03.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
16.03.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
16.03.2018
Europeisk rammeverk for lærlinger
15.03.2018
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om tillatelser til bruk av avanserte målemetoder for operasjonell risiko
14.03.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
14.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
14.03.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato
14.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
13.03.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
09.03.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
09.03.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer
08.03.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.03.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
07.03.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
05.03.2018
EUs referansesenter for dyrevelferd
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.03.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
01.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.03.2018

Sider