Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsskrav for personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslipp fra varebiler
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
Skipsgjenvinningsforordningen
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Fartsskriverforordningen
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
Personvernforordningen
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Krav til innhold i søknader om ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
Unionslisten for ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Gassapparatforordningen

Sider