Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Fartsskriverforordningen
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
Gassapparatforordningen
PVU-forordningen om personlig verneutstyr
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Dyreavlsforordningen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods

Sider