Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
Dyreavlsforordningen
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
Ny matforordningen (revisjon)
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
EU-referanselaboratorium for småfepest
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Hestepassforordningen
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser

Sider