Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
Ny matforordningen (revisjon)
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
EU-referanselaboratorium for småfepest
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
Hestepassforordningen
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
EU-logo for merking av økologiske produkter
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Sider