Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
EU-referanselaboratorium for småfepest
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
Hestepassforordningen
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
Detaljerte regler for økologisk vin
Import av økologiske varer fra tredjeland
EU-logo for merking av økologiske produkter
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
Shortsalgforordningen
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Handel med såvare fra olje- og fibervekster
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
Innkjøpsdirektivet (revisjon)
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder

Sider