Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Shortsalgforordningen
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
Handel med såvare fra olje- og fibervekster
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Innkjøpsdirektivet (revisjon)
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Den europeiske grense- og kystvakt
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
Sporing av pyrotekniske produkter
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport til Qatar
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
Traktorforordningen
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer

Sider