Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Dyreavlsforordningen
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid

Sider