Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
Dyreavlsforordningen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Ny matforordningen (revisjon)
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
EU-referanselaboratorium for småfepest
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
Hestepassforordningen

Sider