Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.11.2020. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.11.2020
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 25.11.2020
Foto: Pixabay
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.11.2020
EUs reviderte tjeneste­pensjons­direktiv fra 2016 gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen var blant annet å tilstrebe en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.
Høring om reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis igangsatt av Finansdepartementet 24.11.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 18.12.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.11.2020
EØS-notat offentliggjort 19.11.2020
Illustrasjon: Pixabay
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.11.2020
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.11.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.11.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.11.2020
Innsidehandel (foto: Pixabay)
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.11.2020. Beslutningen trer i kraft 1.1.2021
EUs reviderte arkedsmisbruksforordning fra 2014 erstatter tidligere regler om markedsmisbruk i tilknytning til finansielle instrumenter tatt opp til handel på regulerte markeder, og utvider virkeområdet for regelverket til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter. Regelverket omfatter blant annet bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, føring av innsidelister og primærinnsideres meldeplikt. EØS-komiteen vedtok i oktober 2019 å innlemme EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen krevde parlamentsbehandling i Liechtenstein og Island, som nå er fullført. Den trer derfor i kraft 1. januar 2021, sammen med EØS-komitbeslutning nr. 306/2019, som omfatter 16 tilknyttede rettsakter. Europalovs kronologiske oversikt over EØS-beslutninger inkluderer lenker til de berørte rettsaktenes faktaark.

Sider