Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehande: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (1)
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (2)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om visse tekniske elementer
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
30.09.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017
Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser
01.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner
12.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
01.11.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
27.10.2017
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
15.09.2017
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016
Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom
21.06.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018
Standardformat for informasjon om forsikringsprodukter
01.09.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
30.06.2017
Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel
02.07.2014
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
18.01.2015
30.06.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
30.06.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
26.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017
31.12.2016
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
30.09.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala
01.11.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
30.09.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
03.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
31.03.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
12.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.01.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
01.01.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
02.12.2015
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
02.04.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.06.2015
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
03.01.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til Den europeiske banktilsynsmyndighet
07.07.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
31.03.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014
01.01.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
19.05.2017

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet
01.01.2015
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
09.05.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
16.09.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
21.12.2015
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter
05.05.2014
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak
01.01.2015
Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner
18.03.2016
01.01.2017
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
18.05.1990
01.01.1994
03.02.1961
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.02.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Shortsalgforordningen
01.11.2012

2016/204

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/201

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
01.01.2011

2016/200

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
16.12.2010

2016/198

01.10.2016
01.01.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
19.07.2002

2001/004

19.07.2002
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
07.12.2010

2012/020

01.08.2014
27.07.2014
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
01.11.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
19.10.2010

2012/053

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
15.07.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA): tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
30.11.2011

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
31.03.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
16.04.2015

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
14.07.2014

2016/202

01.10.2016
15.08.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
01.01.2015

2016/152

09.07.2016
21.09.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/017

02.02.2013
21.09.2016
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
21.03.2009

2008/079

01.11.2010
20.02.2013
Tredje livsforsikringsdirektiv
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
01.11.2009

2013/086

01.08.2014
01.07.2014
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Prospektforordningen for verdipapirer
01.07.2005

2005/064

01.01.2007
01.01.2006
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
22.09.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.07.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser
01.01.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Pensjonskassedirektivet
23.09.2005

2006/088

12.04.2007
01.07.2006
Kapitalbevegelsesdirektivet
01.07.1990
01.01.1994
01.01.1995
Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer
01.07.2012

2012/167

01.05.2013
01.07.2013
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
10.08.2004

2004/104

01.08.2005
Avlønningspolitikk i finanssektoren
04.06.2009

2010/120

01.11.2012
01.11.2012
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
23.07.2008

2007/114

01.08.2009
01.01.2012
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
01.01.2009

2010/010

01.11.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
01.01.2009

2009/141

05.12.2009
23.02.2010
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
15.12.2007

2006/152

01.05.2009
15.04.2009
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
01.04.2006

2005/119

01.04.2006
08.05.2007
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
01.01.2004

2002/086

01.01.2004
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
Opprettelse av en forsikringskomite
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
25.12.2007

2008/080

01.11.2011
13.03.2009
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked

2008/051

26.04.2008
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990