Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale registre
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
Investeringer og risiki: informasjon om bærekraftighet
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
Tilsyn med verdipapirforetak
Soliditetskrav til investeringsselskaper
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Europeisk personlig pensjonsordning

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
19.10.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
22.10.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014
01.01.2016
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin
25.05.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og tilbydere av betalingstjenester
30.08.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
29.10.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
29.10.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014
01.01.2016
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om tillatelser til bruk av avanserte målemetoder for operasjonell risiko
26.07.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
10.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
03.01.2017
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse
07.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
13.02.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
03.01.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
02.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
15.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
15.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
15.12.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
29.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
10.12.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.03.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
07.12.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
15.12.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
15.12.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
29.03.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
30.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
06.02.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
06.02.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
06.02.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
06.02.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
23.02.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
22.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
02.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
03.01.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
01.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
07.06.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
03.01.2017
01.01.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015
Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
06.02.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018
18.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
20.04.2017
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
09.12.2016
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
09.12.2016
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
20.04.2017
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
03.01.2018
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
03.01.2018
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018
01.01.2018

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (30.6.-29.9.2018)
30.06.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018)
31.03.2018
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
26.06.2017
15.10.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
23.02.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger
15.05.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
31.03.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
01.04.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.06.2016
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
02.06.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
15.12.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
12.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.07.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
15.12.2014
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
19.11.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
15.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
02.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
25.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
05.06.2014
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
23.04.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
09.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
03.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
09.06.2014
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
26.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
19.03.2013
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2014
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
17.02.2016
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
26.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.02.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016
Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom
21.06.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
23.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
10.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
25.03.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
17.02.2016
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
17.02.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
17.02.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
07.07.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
22.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
21.02.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
13.04.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
10.02.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
05.05.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
18.01.2015
30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
01.10.2015
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
17.09.2014
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
19.11.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2014
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
17.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
03.04.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
10.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
22.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
23.02.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
03.02.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
04.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
09.03.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
17.02.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
02.06.2016

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

03.04.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser
13.10.2016

2018/063

03.04.2018
Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013

2018/064

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013

2018/064

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2017
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
15.05.2018

2018/192

22.09.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.12.2017

2018/111

01.06.2018
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
09.04.2017

2018/062

Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
30.09.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala
01.11.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
30.09.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
31.03.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
01.01.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
02.12.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
02.04.2016

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
26.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
26.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
26.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
21.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
21.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
21.03.2015

2018/062

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
18.01.2015

2018/062

AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
18.05.1990
01.01.1994
03.02.1961
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
09.05.2016

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
16.09.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
21.12.2015

2018/113

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013

2018/112

01.06.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012

2018/112

01.06.2018
01.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.02.2017
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
10.08.2004

2004/104

01.08.2005
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
01.07.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen
01.11.2012

2016/204

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/201

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
01.01.2011

2016/200

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
16.12.2010

2016/198

01.10.2016
01.01.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
19.07.2002

2001/004

19.07.2002
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
07.12.2010

2012/020

01.08.2014
27.07.2014
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
01.11.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
19.10.2010

2012/053

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
15.07.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA): tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
30.11.2011

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
31.03.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
16.04.2015

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
14.07.2014

2016/202

01.10.2016
15.08.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
01.01.2015

2016/152

09.07.2016
21.09.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/017

02.02.2013
21.09.2016
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
21.03.2009

2008/079

01.11.2010
20.02.2013
Tredje livsforsikringsdirektiv
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
01.11.2009

2013/086

01.08.2014
01.07.2014
Prospektforordningen for verdipapirer
01.07.2005

2005/064

01.01.2007
01.01.2006
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
22.09.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.07.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990