Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
31.03.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014
01.01.2016
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
19.05.2017
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
19.05.2017
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger
01.04.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, emisjonskvoter og derivater
20.04.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om etableringskravet for underordnede aktiviteter
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser
20.04.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter
20.04.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og ordninger om prisstillelse
03.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
03.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
03.01.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om beregning av avsetninger og egenkapitalgrunnlag
31.12.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
03.01.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
03.01.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.02.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser
13.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
23.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
10.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
01.11.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger
10.03.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
03.02.2017
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
13.01.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
10.01.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014
01.01.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
22.12.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
09.12.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
09.12.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
09.12.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemelser om innberetning med referansedatoer i 4. kvartal 2016
30.09.2016
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet
01.01.2015
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon
31.12.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
10.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala
01.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.12.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
04.10.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om "equity risk"
30.09.2016
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av passiva som stammer fra derivater
12.09.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.08.2016
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder
13.08.2016
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
09.08.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Europeiske sosiale iverksetterfond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering
07.06.2014
Europeiske venturefond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering
07.06.2014
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak
01.01.2015
Europeiske venturefond
22.07.2013
Europeiske sosiale iverksetterfond
22.07.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
02.06.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
22.06.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
10.04.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
08.11.2013
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
08.11.2013
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
03.10.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
11.03.2013
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
28.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
28.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
28.12.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner
18.03.2016
01.01.2017
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
04.12.2015

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
20.11.2014

2017/035

01.07.2017
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
16.08.2012

2016/206

01.02.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
27.04.1972
01.01.1994
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
31.12.1988
01.01.1994
03.02.1961
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
15.12.2007

2007/087

15.12.2007
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Forsikringsformidlingsdirektivet
14.01.2005

2003/115

14.01.2005
01.01.2006
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
01.01.2007

2008/065

01.11.2010
01.01.2007
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Shortsalgforordningen
01.11.2012

2016/204

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/201

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
01.01.2011

2016/200

01.10.2016
01.01.2017
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
16.12.2010

2016/198

01.10.2016
01.01.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
19.07.2002

2001/004

19.07.2002
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
01.01.1994
03.02.1961
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer
07.12.2010

2012/020

01.08.2014
27.07.2014
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
23.05.2014

2016/205

01.10.2016
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
10.10.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
01.11.2012

2013/084

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
19.10.2010

2012/053

01.08.2014
12.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
15.07.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
19.06.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
30.11.2011

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer
31.03.2012

2016/205

01.10.2016
03.10.2016
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
16.04.2015

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
14.07.2014

2016/202

01.10.2016
15.08.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
06.10.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
01.01.2015

2016/152

09.07.2016
21.09.2016
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/017

02.02.2013
21.09.2016
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
21.03.2009

2008/079

01.11.2010
20.02.2013
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Tredje livsforsikringsdirektiv
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
01.11.2009

2013/086

01.08.2014
01.07.2014
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Prospektforordningen for verdipapirer
01.07.2005

2005/064

01.01.2007
01.01.2006
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
22.09.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.07.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser
01.01.2012

2013/083

04.05.2013
01.07.2013
Pensjonskassedirektivet
23.09.2005

2006/088

12.04.2007
01.07.2006
Kapitalbevegelsesdirektivet
01.07.1990
01.01.1994
01.01.1995
Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer
01.07.2012

2012/167

01.05.2013
01.07.2013
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
30.06.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter
01.07.2011

2012/168

01.05.2013
01.01.2012
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
10.08.2004

2004/104

01.08.2005
Avlønningspolitikk i finanssektoren
04.06.2009

2010/120

01.11.2012
01.11.2012
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
23.07.2008

2007/114

01.08.2009
01.01.2012
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
01.01.2009

2010/010

01.11.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
01.01.2009

2009/141

05.12.2009
23.02.2010
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
15.12.2007

2006/152

01.05.2009
15.04.2009
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
28.10.2008

2007/087

01.05.2009
15.04.2009
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
01.04.2006

2005/119

01.04.2006
08.05.2007
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
01.01.2004

2002/086

01.01.2004
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
Opprettelse av en forsikringskomite
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
25.12.2007

2008/080

01.11.2011
13.03.2009
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked

2008/051

26.04.2008
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
13.04.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
24.11.2003

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Den europeiske komité for bankspørsmål
01.01.2004

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
07.06.2007

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
07.06.2001

2008/081

05.07.2008
05.07.2008
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
08.03.2008

2008/010

01.08.2008
01.01.2008
Investeringsforetak
01.06.2007

2007/021

01.06.2007
01.11.2007
Krav til og vilkår for investeringsforetak
01.11.2007

2007/021

01.06.2008
01.11.2007

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990