Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 11.5.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017
EØS-komiteen gjorde 5. mai vedtak om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan, og krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før den kan tre i kraft. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet 26.4.2017
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 30.3.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.3.2017
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, må formelt godkjennes før det kan publiseres og tre i kraft.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016

Sider