Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 30.3.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.3.2017
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, må formelt godkjennes før det kan publiseres og tre i kraft.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt
Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. Utkastet til EØS-komitebeslutning ble 3. mars sendt til Rådet for klarering ettersom det inneholder en rekke tilpasninger og unntak. Energipakken inneholder tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER anbefaler partene å benytte "ESA-modellen" som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. Rådet mottok samtidig utkast til EØS-komitebeslutning for et knippe av rettsakter fra 2011-2014 knyttet til CO2-utslippskrav til varebiler. Også her foreslås det at ESA gis fullmakt til å utøve sanksjonsmyndighet som i rettsaktene er tillagt en EU-institusjon, i dette tilfellet Kommisjonen.
EØS-notat offentliggjort 13.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2017
EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 1.3.2017
Olje- og energidepartementet ønsker kommentarer til Europakommisjonens ren energipakke. Den såkalte "vinterpakken" inkluderer blant annet endringer av regelverket for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.3.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2017
EØS-notat offentliggjort 22.2.2017
EØS-notat offentliggjort 22.2.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.2.2017

Sider