Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Rådets 1. gangsbehandling 26.6.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, ble formelt godkjent av Europaparlamentet 13. juni 2017. Energimerkeforordningen erstatter det tidligere direktivet fra 2010 og vil om kort tid bli publisert i EU-tidende.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.6.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.6.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2017
EØS-notat offentliggjort 3.6.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 11.5.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017
EØS-komiteen gjorde 5. mai vedtak om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan, og krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før den kan tre i kraft. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider