Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2018 (enighet med Rådet)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Med 78 mot 24 stemmer samtykket Stortinget 22. mars til EØS-komiteens beslutning fra mai 2017 om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Stortinget fattet også tilknyttede vedtak om endringer i energiloven og naturgassloven. EØS-komitebeslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.3.2018
EØS-notat offentliggjort 22.2.2018
EØS-notat offentliggjort 19.2.2018

Sider