Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2017
Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 10.10.2017
Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.8.2017
Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli. Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trådte i kraft i EU-landene 1. august, er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.6.2017
EØS-notat offentliggjort 3.6.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017
EØS-komiteen gjorde 5. mai vedtak om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan, og krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før den kan tre i kraft. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Sider