Energi

Kommisjonsbeslutning publisert I EU-tidende 05.05.2015
EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.03.2015
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. Du kan lese Solbergs brev her. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Dom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 20.03.2015
EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.12.2014
Europakommisjonen igangsatte 23. desember 2014 en høring om oppdatering av listen over infrastrukturprosjekter på energiområdet av felles europeiske interesse. Den første listen ble vedtatt i 2013 og inkluderte tolv prosjekter, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Ordningen med fellesprosjekter er en del av EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.
Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 04.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.12.2014
EØS-notat offentliggjort 27.11.2014

Sider