Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017
EU-høring om lovkonflikter for tredjeparts effekter av verdipapirtransaksjoner og fordringer
07.04.2017
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren
23.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
21.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
EU-høring om planlagt handlingsplan om tiltak mot antimikrobiell resistens (AMR)
27.01.2017
Midtveisevelauering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap
27.01.2017
EU-høring om forhåndsvurdering av planlagte anbud for store infrastrukturprosjekter
20.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
God praksis ved behandling av statsstøttesaker
25.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Internasjonal havforvaltning
10.11.2016
EU-høring om kvalitetskrav til resirkulert vann
28.10.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring)
13.10.2016
Høring om EU-regelverket for sikkerhet maritim transport
07.10.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
EU-strategi for bedre lovgivning
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
EUs "State of the Union" 2016
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Overvåking av legemidler: rapport om landenes og Det europeiske legemiddelbyråets virksomhet i 2012-2014
08.08.2016
EU-høring om informasjonsverktøy for det indre marked
02.08.2016
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren
01.08.2016
EU-høring om europeiske pensjonsordninger
27.07.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
EU-høring om CO2-utslipp fra varebiler
20.07.2016
EU-høring om overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
20.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
EU-høring om grenseoverskridende fordeling av investeringsfond
02.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker
27.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk
12.05.2016
EU-høring om tjenestepass og hindringer i tjenestesektoren
02.05.2016
EU-strategi for Arktis
27.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EU-høring om copyright og forlagenes rolle
23.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
15.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart
07.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen
04.03.2016
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
04.03.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016
22.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016
29.01.2016
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
11.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte
06.01.2016
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
EU-planer for regelverket for copyright
09.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
EU-høring om håndhevelse av intellektuell eiendom
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa
27.11.2015
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015
24.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Styrking av nasjonale konkurransetilsyn
04.11.2015
EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020
30.10.2015
Offentlige anskaffelser: veiledning for utøvere
29.10.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær
22.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
30.09.2015
EU-høring av rammeverk for finasielle tjenester
30.09.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk
24.09.2015
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
24.09.2015
Prioritetsplan for IKT-standarder
23.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
11.09.2015
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
11.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
19.08.2015
Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker
05.08.2015
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid
03.08.2015
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån
15.07.2015
EU-høring om forsyningssikkerhet på elektrisitetsområdet
15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring
08.07.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner
18.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett
12.06.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020
29.05.2015
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi
28.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EØS-rådets konklusjoner mai 2015
18.05.2015
Innovasjon i Europa: statusrapport 2015
07.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport
24.04.2015
Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer
22.04.2015
EU-strategi for europeisk luftfart
19.03.2015
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked
03.03.2015
EUs energiunion
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
EU-høring om 7. rammeprogram for forskning og innovasjon
23.02.2015
EU-høring om verdipapirisering
18.02.2015
Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion
18.02.2015
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller
05.02.2015
EU-høring om global koordinering av jordobservasjoner
26.01.2015
EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet
12.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring
12.12.2014
Høring om arbeidstidsdirektivets framtid
01.12.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
EU-høring om merking av matvarer som forårsaker allergi eller intoleranse
25.11.2014
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder
25.11.2014
EU-prioriteringer for europeisk statistikk
07.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
13.10.2014
Lønninger og godtgjørelser til lærere og rektorer i Europa
03.10.2014
EU-strategi for Eurropas kulturarv
22.09.2014
Erasmus-programmet: europeisk konsekvensanalyse
22.09.2014
EUs flaggskip for fremtidige og voksende teknologier
16.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
15.09.2014
EU-høring om bedriftsfusjoner over landegrensene
08.09.2014
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
04.09.2014
Fremtidig bruk av UHF-båndet
01.09.2014
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
28.08.2014
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
EU-høring om virkningene av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS
07.08.2014
EU-høring om resirkulering av vann
30.07.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
22.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014
Grønnbok og EU-høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
15.07.2014
Norge i Europa: Regjeringens EU-strategi 2014-2017
11.07.2014
Horisont 2020: EU-høring om delprogrammet 'Vitenskap med og for samfunnet'
11.07.2014
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
09.07.2014
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
08.07.2014
Mot en datadrevet økonomi
02.07.2014
EU-initiativ for grønn sysselsetting
02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa
02.07.2014
Ressurseffektivitet i bygningssektoren
02.07.2014
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
02.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
02.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter
01.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsekvensanalyser
01.07.2014
EUs forbrukerundersøkelse 2014
27.06.2014
EU-rapport om pasientsikkerhet
19.06.2014
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
18.06.2014
EU-analyse av informasjons- og betalingstjenester for multimodal transport
16.06.2014
EU-handlingsplan for kontroll med medisinsk utstyr
13.06.2014
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
10.06.2014
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
06.06.2014
EU-innbyggerinitiativet "One of us"
02.06.2014
Europeisk strategi for energisikkerhet
28.05.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
26.05.2014
EU-høring om EUs system for flysikkerhet
23.05.2014
EU-høring om kombinert transport
23.05.2014
EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser
21.05.2014
EU-strategi for europeisk film
15.05.2014
Statusrapport over reformene på finanssektoren
15.05.2014
EUs konkurransepolitikk i 2013
06.05.2014
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
05.05.2014
EU-høring om gjennomføring av forordningen om EUs miljømerke
25.04.2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010
23.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet
14.04.2014
Fremskrittsrapport om EUs arbeid med likestilling mellom kvinner og menn i 2013
14.04.2014
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
10.04.2014
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
EU-høring om innføring av europeisk profesjonskort for utvalgte yrker
07.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014
EU-høring om opplysninger om klimautslipp ved gods- og passasjertransport
21.03.2014
EU-innbyggerinitiativet Right2Water
19.03.2014
EU-høring om Europa 2020-strategien
05.03.2014
Innovasjon i EU: statusrapport 2014
04.03.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
20.02.2014
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
12.02.2014
EU-høring om helserisiko ved eksponering for elektromagnetiske felt
04.02.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
28.01.2014
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030
22.01.2014
EU-strategi for europeisk industriell renessanse
22.01.2014
Energipriser og -kostnader i Europa
22.01.2014
Utvinning og produksjon av skifergass i EU
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
EU-høring om definisjonen av statsstøtte
17.01.2014
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
EU-høring om ferdigheter og yrkeskvalifikasjoner
18.12.2013
EU-høring om statsstøtte til miljø og energi 2014-2020
18.12.2013
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013

Sider