Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak
EUs ministerråd la 15. april 2019 siste hånd på behandlingen av nye EU-regler om digital opphavsrett. Det nye direktivet kan medføre at store selskaper som Google og Facebook må øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på internett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet 15.4.2019; endelig vedtak)
Et nytt EU-regelverket som nå er vedtatt vil gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området, samtidig som kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av inneholdet.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs direktiv om forretningshemmeligheter gir private og næringsdrivende et tydeligere og mer detaljert regelverk å følge for behandlingen av forretningshemmeligheter. Innlemmelse i EØS-avtalen innebærer enkelte lovendringer og krever derfor også Stortingets samtykke. Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter ble sendt på høring 26. november 2018 med høringsfrist 15. februar 2019.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.11.2018 [1] [2] og 31.12.2018 [3] og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.2.2019
EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017

Sider