Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Anmodninger om fortolkninger sendt til EU-domstolen 29.1.2018, 1.2.2018 og 22.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar 2017 en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven trådte i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.7.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2018
EØS-notat offentliggjort 28.6.2018

Sider