Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.04.2018
Marianne Thyssen, EU-kommissær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, la 13. mars fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.4.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.4.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)16.4.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.4.2018. Dansk departementsnotat offentliggjort 12.4.2018
Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 11.4.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av kompromisset mellom Europaparlamentet og Rådet som ble fremforhandlet 19. mars. Endringene til utsendingsdirektivet må formelt godkjennes av de to institusjonene før de nye reglene kan publiseres og tre i kraft. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 9.4.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 5.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.3.2018
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2018
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar 2017 en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven trådte i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.3.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 26.2.2018
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.2.2018
Notat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider