Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.1.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krevde endring i norsk lovgivning.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet for Rådet med pressemelding (sak 5) 18.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 18.11.2020 og kunngjort 9.12.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.12.2020
Kommisjonens lovforslag om europeisk minstelønn inneholder ikke konkrete krav, men horisontale prinsipper og kriterier for lønnsfastsettelsen. Det det gis unntak for land som ikke har lovfestet minstelønn, som i de nordiske landene, hvor lønnen settes gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider