Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.8.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.8.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 23.10.2017. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.10.2017
EUs ministerråd for sosialpolitikk ble 23. oktober enige om nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Den foreløpige holdningen inkluderer imidlertid ikke transportsektoren. Ministrene ble blant annet enige om at lengden på perioden for en utsendt arbeider begrenses til tolv måneder, med en mulig forlengelse på inntil seks måneder. Det er nå opp til Europaparlamenet å ta stilling til Rådets holdning.
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Foreløpig holdning til deler av endringsforslaget vedtatt av Rådet 23.10.2017
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.10.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.7.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 21.9.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017

Sider