Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.1.2017
Forslag til fortolkningsdom [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.3.2017
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2017
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.2.2017
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram i mars 2016. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.2.2017
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2016
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.1.2017

Sider