Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.4.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Norsk forskrift om ikrafttredelse av lov kunngjort 4.4.2017
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven ble kunngjort 31. mars og trer i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.1.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.3.2017
Forslag til fortolkningsdom [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.3.2017
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2017
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.2.2017
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram i mars 2016. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider