Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 20.7.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017
Høring om endringer i arbeidsmiljøloven igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 29.6.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.6.2017
EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.
EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Kommisjonen har også lagt fram forslag til nye forordninger for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens Arbeidsmiljøorganet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.6.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017

Sider