Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-notat offentliggjort 22.3.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2019
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Europaparlamentet og Rådet kom 19. mars fram til en foreløpig avtale om revisjonen, som blant annet innebærer at man kan ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder. Dersom man har opptjent trygderettigheter i et annet EØS-land, vil man få rett på dagpenger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag. Grensearbeidere kan etter å ha jobbet i seks måneder, ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til femten måneder. Den foreløpige avtalen må formelt godkjennes av de to EU-institusjonene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.3.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 30.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.3.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.3.2019
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 8.3.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 8.3.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.1.2019 og kunngjort 5.3.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.2.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 13.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019

Sider