Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.11.2017 og publisert i EU-tidende 12.2.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2018
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Forslaget er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.2.2018
Høring om endring av skipsarbeidsloven igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6.2.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.1.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.1.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.1.2018
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.1.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 22.1.2018
Omtale av forslag til EU-fortolkningsdom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.12.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017

Sider