Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2020 og 4.6.2020 kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Forslag til rådsrekommandasjon med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 4.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Høring om granskningsrapporten av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21.8.2020
Utredningen fra utvalget som har gransket norske myndigheters praktisering av EUs trygdeforordning ble offentliggjort 4. august 2020. Ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter rapporten en systemsvikt. Saken handler i første rekke om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.7.2020 og kunngjort 15.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 6.7.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.6.2020

Sider