Arbeidstidsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, april 2003)

Sammendrag av innhold
Direktivet er et særdirektiv til rådsdirektiv 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse under arbeidet (rammedirektivet) (jfr. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 12 s. 60). Direktivet vil erstatte direktiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 42/1996 av 28. juni 1996) og endringsdirektiv 2000/34/EF som innlemmer tidligere unntatte sektorer og virksomheter i arbeidstidsdirektivet (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 58/2002 av 31. mai 2002). Direktivet inneholder ingen materielle endringer, men er utelukkende en sammenstilling av arbeidstidsdirektivet.

Merknader
Direktivet innebærer ingen materielle endringer og vil derfor ikke kreve gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært behandlet i spesialutvalget for fri bevegelse av personer, arbeidsliv og arbeidsmiljø, med representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Sosialdepartementet. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 78-88
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2005
Siste saker i EFTA-domstolen
Annen informasjon (EFTA/EØS)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.08.2004
Anvendes fra i Norge
17.08.2004
Annen informasjon