Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.9.2019
EU-domstolen har slått fast at bruk av nødtjenesten 112 må muliggjøre lokalisering også av mobiltelefoner uten SIM-kort. Domstolens avgjørelse har bakgrunn i en kriminalsak i Litauen hvor en jente ringte 112 ti ganger før hun ble drept. Nødoppringningene lot seg ikke lokalisere, kanskje fordi telefonen ikke hadde SIM-kort. EU-domstolen mener imidlertid dette er irrelevant ifølge leveringspliktdirektivet.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Høring om norske lov- og forskriftsendringer igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3.9.2019
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.8.2019
Foto: Forbrukerrådet
Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 25.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
Høring om norsk gjennomføring av igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ble sendt på offentlig høring 1. juli 2019. Netttilgjenelighetsdirektivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte en første høring om direktivet i 2017. Høringen i 2019 omfatter i tillegg tre gjennomføringsrettsakter om henholdsvis tilgjengelighetserklæring, tilsyn og rapportering og harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
EUs eID-tillitsmerke
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.

Sider