Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse
19.01.2021
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
EU-strategi om sekundært marked for misligholdte lån
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
Et konkurransedyktig og digitalt marked i Europa
15.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
10.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
10.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS): innlegging av meldinger fra Europol
09.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
27.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Europeisk infrastruktur for deling av ikke-personlige data
25.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
EU-strategi for vindkraft til havs
19.11.2020
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
18.11.2020
Europeisk forbrukeragenda
13.11.2020
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
11.11.2020
Europeisk helseberedskapsunion
11.11.2020
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
11.11.2020
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
11.11.2020
Passende minstelønninger i EU
28.10.2020
Ytterligere covid-19-tiltak
28.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
Ren energi: statusrapport om konkurranseevnen 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet
24.09.2020
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet
24.09.2020
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
24.09.2020
Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
23.09.2020
Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
22.09.2020
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
22.09.2020
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
22.09.2020
EUs flysikkerhetsbyrås ansvar for ytelsesevalueringer av Det felles europeiske luftrom
22.09.2020
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
18.09.2020
EUs klimaplan for 2030
17.09.2020
Kommunikasjonsverndirektivet (unntaksforslag 2020): midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
10.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
07.09.2020
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
27.07.2020
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
24.07.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Euroforordningen (kodifiseringsforslag 2020): betalinger over landegrensene
17.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
01.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
25.06.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
19.06.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
17.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.06.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
EUs helseprogram 2021-2027
28.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
03.04.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
13.03.2020

Sider