Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
12.03.2016
03.12.2016
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2014
01.01.2014
01.01.2014
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
01.06.2015
01.06.2015
26.06.2015
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
01.01.2014
01.01.2014
EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
28.06.2012
02.02.2013
31.05.2013
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering)
16.06.2011
01.02.2013
14.12.2012
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
11.05.2013
11.05.2013
18.06.2013
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
01.01.2010
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
05.06.2011
01.11.2012
06.06.2011
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
Asbestdirektivet (kodifisering)
05.01.2010
11.12.2010
01.01.2013
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
08.10.2010
08.10.2010
14.08.2009
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
23.10.2009
01.05.2010
01.01.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2008
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
15.08.2008
01.02.2009
Vikarbyrådirektivet
05.12.2011
01.05.2013
01.01.2013
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
01.05.2006
01.03.2009
01.01.2010
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
23.03.2005
01.08.2003
01.01.2006
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
22.12.1978
01.01.1994
15.03.1979
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
01.02.2012
29.09.2012
29.09.2012
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
01.07.1997
07.03.1998
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri
03.11.1994
01.01.1994
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
01.05.2010
01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
02.03.2016
04.02.2017
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
01.05.2010
01.06.2012
Offentlige trygdeordninger: fortolkningsvedtak
27.09.2013
15.02.2014
15.02.2014
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
11.04.2001
12.12.2001
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
05.05.2001
05.05.2001
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.2006
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
01.05.2010
01.06.2012
Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Deltidsdirektivet
20.01.2000
20.01.2000
Trygdebestemmelser: tilbakebetalingsprosedyrer
01.04.2012
29.09.2012
29.09.2012
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1994
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
02.03.2016
04.02.2017
Masseoppsigelsesdirektivet
01.09.1998
01.07.2000
Trydgebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
01.05.2010
01.06.2012
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
09.07.2013
15.02.2014
15.02.2014
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
10.07.2001
10.07.2001
01.07.2002
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
22.10.2005
22.10.2005
01.07.2004
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel
01.05.2010
01.06.2012
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
09.09.1994
01.01.2010
01.01.2010
Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat
01.05.2010
01.06.2012
Alders-, uføre- og etterlattepensjon
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
30.06.1993
01.07.1994
01.07.2013
Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer
15.03.2012
16.03.2013
16.03.2013
Organisering av sjøfolks arbeidstid
30.06.2002
30.06.2002
08.07.2002
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1994
24.06.1994
21.04.1995
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
11.01.2011
02.02.2013
22.06.2012
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
01.07.1992
01.01.1994
19.08.1994
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.10.1972
Samtidig rett til familieytelser
01.05.2010
01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
10.07.2013
09.04.2014
09.04.2014
Arbeidstidsdirektivet
02.08.2004
01.08.2005
17.08.2004
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.12.1994
31.12.1994
Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser
06.09.2011
01.06.2012
Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
18.12.2011
18.12.2011
07.01.2013
Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Skolegang for barn av vandrearbeidere
02.08.1981
01.01.1994
Det europeiske helsetrygdkort
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Svangerskapsdirektivet
24.11.1994
24.11.1994
24.11.1994
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land
08.01.2013
04.05.2013
04.05.2013
Utsendingsdirektivet
16.12.1999
01.01.2006
Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder
01.04.2011
01.06.2012
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere
13.01.2009
03.07.2010
03.07.2010
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Koordinering av offentlige trygdeordninger
07.07.2008
06.02.2009
06.02.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.01.2007
08.12.2007
08.12.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
28.04.2006
27.09.2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
05.05.2005
27.09.2008
Utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp
01.01.2006
03.06.2006
03.06.2006
Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader
01.01.2008
06.02.2009
06.02.2009
Overlappende familieytelser og barnetrygd
30.06.2006
27.09.2008
27.09.2008
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010)
01.10.1972
01.01.1994
01.01.1994
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.03.2009
04.07.2009
04.07.2009
E200-blankettserien
01.10.2006
07.07.2007
07.07.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
12.04.2007
08.12.2007
08.12.2007
Fri bevegelse av arbeidstakere
08.11.1968
01.01.1994
01.01.1994
Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet
25.02.2008
08.11.2008
08.11.2008
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007