Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2018)

Sammendrag av innhold
5. april 2018 ble det lagt fram et forslag om å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for flere stoffer. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Endringsforslaget innebærer bl.a. å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 5 kreftfremkallende stoffer. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverdier for: kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser, beryllium og uorganiske berylliumforbindelser, arsen og dets salter og uorganiske arsenforbindelser, formaldehyd og 4,4'-metylen bis(2-kloroanilin). Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer. Behovet for en oppdatering av direktivet bekreftes av studier der tall viser at mellom 50.000 til 100.000 arbeidere i EU dør hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer. Tallene fra en nordisk studie (Dreyer et al., APMIS Suppl. 1997;76:68-79. Avoidable cancer in the Nordic countries) viser at det i Norge er omtrent 500 nye tilfeller av yrkesrelatert kreft hvert år.

EU-kommisjonen har tatt høyde for at det vil være vanskelig for en rekke bransjer/næringer å innfri de foreslåtte bindende grenseverdiene ved å innføre overgangsordninger. For kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser foreslås en overgangsordning der en bindende grenseverdi på 0,004 mg/m3 vil gjelde i 7 år fra fastsettelsen av direktivet. For beryllium og uorganiske berylliumforbindelser vil en bindende grenseverdi på 0,0006 mg/m3 være gjeldende i 5 år og for arsen og dets salter og uorganiske arsenforbindelser er koppersmelteverk gitt en utvidet implementeringsfrist på 2 år.

Forslaget er et av flere tiltak for å fobedre og styrke arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC. Ved direktiv (EU) 2017/2398 ble det bl.a. innført bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer. Med direktivforslag COM (2017) 11 forelsås ytterligere utvdielser i arbeidsmiljødirektivet. Med disse endringene ønsker EU-kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av flere stoff med sikte på å foreslå bindende grenseverdier for ytterligere stoffer som er kreftfremkallende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

De foreslåtte endringene innebærer bl.a. at Norge eventuelt må:

• innføre grenseverdi for 4,4'-metylen bis(2-kloroanilin)

• nedjustere grenseverdien for kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser, beryllium og uorganiske berylliumforbindelser og formaldehyd

• innføre korttidsverdi for formaldehyd

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Det pågår forhandlinger om direktivforslaget mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet.