Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. desember 2017 om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2017)

Sammendrag av innhold
Det foreslås å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Rent konkret innebærer endringsforslaget å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer, samt å nedjustere grenseverdiene for to av de kreftfremkallende stoffene som allerede er omfattet av direktivet. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverider for: kromsyre og kromater, ildfaste keramiske fibre, respirabelt alfa-kvarts, etylenoksid, 1,2-propylenoksid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin og vinylbromid.I tillegg foreslås det å nedjustere/skjerpe grenseverdiene for trestøv fra harde tresorter og vinylklorid monomer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
De foreslåtte endringene innebærer at Norge ev må nedjustere grenseverdiene for stoffene 2-nitropropan og o-toluidin. Det norske regelverket inneholder allerede tilsvarende eller strengere grenseverdier for de øvrige stoffene som er omhandelet i direktivforslaget.

Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og senere besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

2-nitropropan inngår ikke i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at det ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

o-toluidin inngår med veldig små mengder i noen deklarasjonspliktige malingsprodukter. Det skyldes at de inneholder en råvare hvor det er registrert at o-toluidin inngår med ≤ 300 ppm (svært lite). Stoffet inngår i produkter benyttet ved:

• produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler,

• produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr,

• produksjon av møbler

• og i mindre grad ved produksjon av motorvogner og tilhengere.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble behandlet av Arbeids- og sosialkomiteen i EU-Parlamentet (EMPL) 28. februar 2017. Komiteen foreslår følgende endringer i Kommisjonens forslag:

• beskyttelse for eksponering for reproduksjonsskadelige stoffer bør være dekket av virkeområdet til direktivet,

• strengere grenseverdier for krystallinsk silika, seksverdig krom og trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk og

• andre endringer for å sikre at alle arbeidstakere som eksponeres for kreftfremkallende stoffer har rett til helseovervåking som vil oppdage helseskade eller avvik på et tidlig stadium.

Forslaget er gjenstand for videre behandling i EU-Parlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
17.01.2020
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet