Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2017)

Sammendrag av innhold
Det foreslås å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Rent konkret innebærer endringsforslaget å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer, samt å nedjustere grenseverdiene for to av de kreftfremkallende stoffene som allerede er omfattet av direktivet. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverider for: kromsyre og kromater, ildfaste keramiske fibre, respirabelt alfa-kvarts, etylenoksid, 1,2-propylenoksid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin og vinylbromid.I tillegg foreslås det å nedjustere/skjerpe grenseverdiene for trestøv fra harde tresorter og vinylklorid monomer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
De foreslåtte endringene innebærer at Norge ev må nedjustere grenseverdiene for stoffene 2-nitropropan og o-toluidin. Det norske regelverket inneholder allerede tilsvarende eller strengere grenseverdier for de øvrige stoffene som er omhandelet i direktivforslaget.

Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og senere besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

2-nitropropan inngår ikke i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at det ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

o-toluidin inngår med veldig små mengder i noen deklarasjonspliktige malingsprodukter. Det skyldes at de inneholder en råvare hvor det er registrert at o-toluidin inngår med ≤ 300 ppm (svært lite). Stoffet inngår i produkter benyttet ved:

• produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler,

• produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr,

• produksjon av møbler

• og i mindre grad ved produksjon av motorvogner og tilhengere.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble behandlet av Arbeids- og sosialkomiteen i EU-Parlamentet (EMPL) 28. februar 2017. Komiteen foreslår følgende endringer i Kommisjonens forslag:

• beskyttelse for eksponering for reproduksjonsskadelige stoffer bør være dekket av virkeområdet til direktivet,

• strengere grenseverdier for krystallinsk silika, seksverdig krom og trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk og

• andre endringer for å sikre at alle arbeidstakere som eksponeres for kreftfremkallende stoffer har rett til helseovervåking som vil oppdage helseskade eller avvik på et tidlig stadium.

Forslaget er gjenstand for videre behandling i EU-Parlamentet og Rådet.