Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om malar og framgangsmåtar for utveksling av opplysningar på unionsplan om dei nasjonale arbeidsprogramma til EURES-nettverket

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1256 of 11 July 2017 on templates and procedures for the exchange of information on the EURES network national work programmes at Union level

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2017)

Sammendrag av innhold
EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og EUs medlemsstater og EØS-statene og Sveits. Målet med EURES-nettverket er å fremme frivillig geografisk og yrkesmessigmobilitet mellom EUs medlemsstater på et likeverdig grunnlag og i overenstemmelse med EU-retten og nasjonal lovgivning og praksis. Videre støtter nettverket overgangen til arbeidslivet og fremmer dermed sosiale og sysselsettingsmessige mål nedfelt i EU-retten.

Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i Arbeids- og velferdsetaten og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. Per dags dato er EURES i Norge organisert slik at det strategiske ansvaret er plassert i arbeids- og velferdsdirektoratet hos én fagenhet, som utgjør det nasjonale koordineringskontoret, mens det operative ansvaret er tillagt NAV fylkene, som er EURES-medlemmer.

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme av økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordningen reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket. Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Forordning (EU) 2016/589 kapittel V beskriver opprettelsen av et system på EU-plan til utveksling av informasjon om tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft nasjonalt, regionalt og på sektorspesifikt nivå mellom Kommisjonen og medlemsstatene. Systemet kan benyttes av medlemsstatene som grunnlag for å understøtte praktisk samarbeid innenfor EURES-nettverket. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 skisserer nærmere bestemmelser for anvendelsen av artikkel 31, og spesielt artikkel 31 nr. 5 om maler og prosedyrer for utveksling av informasjon om de nasjonale arbeidsprogrammene for EURES-nettverket på EU-nivå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen anses ikke per i dag å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Arbeids- og velferdsetaten. Beslutningen legger opp til at informasjon skal deles innenfor EURES-nettverket i utarbeidelsen av det nasjonale aktivitetsprogrammet. Per i dag utveksles slik informasjon med Kommisjonen og andre medlemsstater. Åpningen av EURES-nettverket for andre aktører kan når det blir en realitet få økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten, i form av oppfølging og involvering

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deres vurderinger er hensyntatt i vurderingene nedenfor.

Vurdering
Utveksling av nasjonale arbeidsprogrammer mellom medlemsstatene vil sette de nasjonale koordineringskontorene i stand til å rette EURES-nettverkets ressurser mot hensiktsmessige tiltak og prosjekter, hvilket gjør det mulig å styre utviklingen av nettverket til et mer resultatorientert verktøy med evne til å møte arbeidstakernes og arbeidsgivernes behov i lys av utviklingen på arbeidsmarkedene.

En utveksling av informasjon mellom de nasjonale koordineringskontorene og Det europeiske samordningskontoret om de ulike nasjonale arbeidsprogrammene og en felles analyse av utkastene vil føre til at nettverket fungerer bedre, gi økt innsyn og bedre samarbeidsmuligheter innenfor nettverket.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 fastslår hvilke ordninger som kreves for utveksling av informasjon innenfor EURES-nettverket om utarbeidelse av aktivitetsprogrammet. Til dette formålet etableres en mal til bruk for de nasjonale koordineringskontorene når de utarbeider sine nasjonale arbeidsprogrammer og etablerer prosedyrer for utveksling av informasjon knyttet til de nasjonale arbeidsprogrammene på EU-plan.

Gjennomføringsbeslutningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft 12. mai 2016,er bindende i sin helhet og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat. Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1-7 skal gjelde fra den 13. mai 2018.

Artikkel 38 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådetd forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets Fforordning (EU) 492/2011.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonen vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256, 11. juli 2017. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 8. august 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet