Virksomhetsoverdragelsesdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overføring av virksomhet, bedrifter eller del av bedrift (virksomhetsoverdragelse)

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, sist oppdatert november 1999)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 2001/23/EF er en kodifisering av to tidligere direktiver om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse; Rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter, som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St. prp. nr. 100 (1991-92), bind 12 s. 141), endret ved rådsdirektiv 98/50/EF av 4. juni 1998, som er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komitébeslutning 57/1999 av 30. april 1999). Formålet med direktiv 2001/23/EF er kun å foreta en offisiell kodifisering eller sammenstilling av innholdet i de tidligere direktivene. Det foretas ingen materielle endringer.

Merknader
Direktivet innebærer ingen materielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for fri bevegelse av personer, arbeidsliv og arbeidsmiljø, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet er representert. Spesialutvalget fant direktivet relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2001
Siste saker i EFTA-domstolen
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet