Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.2018 (enighet med Rådet)

I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Kommisjonen har også lagt fram forslag til nye forordninger for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens Arbeidsmiljøorganet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forslaget tar sikte på at revidere forordningen om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) fra 1975. Det er to begrunnelser for revisionen:

1) Revisionen av Eurofounds opprettelsesforordning vil oppdatere visse bestemmelser i den eksisterende forordning til Eurofound i tråd med felles tilnærming til desentraliserte byråer.

2) Revisjonen gjør det også mulig å oppdatere Eurofounds mål og oppgaver. Siden etableringen i 1975, har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til den generelle sosiale og økonomiske utviklingen og trender i europeisk politikk på å leve og arbeidsvilkår. De nye mål og oppgaver vil bedre gjenspeile utviklingen og Eurofound nåværende bidrag til utviklingen av sosiale og arbeidspolitikken ved å gi relevant forskning av høy kvalitet i sysselsetting, arbeidsmarkedet og arbeids- og levevilkår.

Revisjonen er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

De øvrige to av EUs såkalte trepartsorgan, Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesrettet opplæring (Cedefop) vil også få revidert sine respektive forordninger samtidig med Eurofound.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet