Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

Regulation (EU) 2019/126 of 16 January 2019 of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) 2062/94

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold

Forslaget tar sikte på å revidere forordningen om opprettelsen av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) fra 1994. Det er to grunner til revisjonen:

1) Gjennomgangen av EU-OSHAs opprettelsesforordning vil oppdatere visse bestemmelser i eksisterende forskrift om EU-OSHA i tråd med felles tilnærming til desentraliserte byråer.

2) Revisjonen tillater også å oppdatere EU-OSHAs mål og oppgaver. De nye mål og oppgaver vil bedre reflektere utviklingen i feltet og møte nye behov.

Revisjonen er ikke et initiativ under program for målrettet og effektiv regulering (Refit).

De to øvrige av EUs såkalte trepartsorganer, Eurofound og Cedefop, vil også få revidert sine respektive opprettelsesforordninger samtidig med EU-OSHA.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet