Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2018)

Sammendrag av innhold
10. januar 2017 ble det lagt fram forslag om å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Endringsforslaget innebærer å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 5 kreftfremkallende stoffer. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverdier for: trikloreten, 4,4'-metylendianilin, 1-klor-2,3-epoksypropan, 1,2-dibrometan og 1,2-dikloretan. Videre foreslås det å tilføye oljer som har vært brukt i forbrenningsmotorer til å smøre og avkjøle de bevegelige delene i motoren i vedlegg 1 til driektiv 2004/37/EC. Dette vedlegget lister opp stoff, stoffblandinger eller prosesser samt stoff eller stoffblandinger som blir frigjort i en prosess som kreftfremkallende. Denne tilføyelsen og «blandinger av polysykliske aromatiske hydrokarboner som inneholder benzo [a] pyrene som er kreftfremkallende i henhold til direktivet» får anmerkning for hudopptak uten angitte grenseverdier.

Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer. Behovet for en oppdatering av direktivet bekreftes av studier der tall viser at mellom 50.000 til 100.000 arbeidere i EU dør hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer. Tallene fra en nordisk studie (Dreyer et al., APMIS Suppl. 1997;76:68-79. Avoidable cancer in the Nordic countries) viser at det i Norge er omtrent 500 nye tilfeller av yrkesrelatert kreft hvert år.

Forslaget er et av flere tiltak for å fobedre og styrke arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC. Ved direktiv (EU) 2017/2398 ble det bl.a. innført bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer. Med direktivforslag COM (2018) 171 forelsås ytterligere utvdielser i arbeidsmiljødirektivet. Med disse endringene ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av flere stoff med sikte på å foreslå bindende grenseverdier for ytterligere stoffer som er kreftfremkallende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

De foreslåtte endringene innebærer at Norge eventuelt må:

• nedjustere grenseverdien for 4,4'-metylendianilin,

• innføre korttidsverdi og anmerkning for hudopptak for trikloreten og

• ha krav til anmerkning for hudopptak for 1,2-dibrometan.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Hverken 4,4'-metylendianilin eller 1,2-dibrometan inngår i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at de ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

Trikloreten inngår i enkelte produkter som er registert i Produktregisteret. Stoffet inngår i produkter benyttet ved forskning, undervisning, laboratorier, produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er behandlet i Arbeids- og sosialkomiteen i EU-Parlamentet. Forhandlinger med Rådet og Kommisjonen er ventet å starte opp i slutten av mai 2018.