Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/67/EU av 15. mai 2014 om håndhevelse av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere innenfor rammen av tjenesteytelser og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid via informasjonssystemet for det indre marked ('IMI-forordningen')

Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’)

Siste nytt

Photo: MacLac2000 (Pixabay)

EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven ble kunngjort 31. mars og trer i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/67/EU (Håndhevingsdirektivet) har til formål å styrke gjennomføringen og etterlevelsen av Direktiv 96/71 EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med midlertidig tjenesteyting (Utsendingsdirektivet). Utsendingsdirektivet er gjennnomført i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven § 1-7 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1566 om utsendte arbeidstakere.

Håndhevingsdirektivet inneholder regler:

- som skal forhindre misbruk og omgåelser av reglene som følger av utsendingsdirektivet,
- som forplikter medlemsstatene til å gi lett tilgjengelig informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i medlemslandene,
- om administrativt myndighetssamarbeid over landegrensene,
- om statenes plikt til å føre tilsyn og kontroll med etterlevelsen av reglene som følger av utsendingsdirektivet,
- om tillatte nasjonale kontrollmekanismer,
- om utsendte arbeidstakeres adgang til effektive klageordninger,
- om håndheving, inklusiv krav til medlemslandene om å innføre regler om solidaransvar i kontraktkjeden i byggebransjen,
- om samarbeid over landegrensene om underretting og inndriving av administrative økonomiske sanksjoner, og
- om bruk av IMI (Indre Marked Informasjonssystem) ved samarbeid mellom medlemslandene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av direktivet krever lov- og forskriftsendringer. Gjennomføring i norsk rett vil skje i form av endringer arbeidsmiljøloven og utsendingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av direktivet få visse administrative og økonomiske konsekvenser for Arbeidstilsynet i som følge av nye/utvidede oppgaver knyttet til informasjon og myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært behandlet av Spesialutvalget for personbevegelse, arbeidsliv og arbeidsmiljø, der berørte departementer har vært representert.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt uten behov for tilpassningstekst.

Direktivet innebærer dels forpliktelser for medlemsstatene til å innføre lovgivning eller praksis nasjonalt, og dels ordninger som det er valgfritt for medlemsstatene å gjennomføre. Reglene om solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenngjøringsloven § 13 anses å oppfylle direktivets krav om å innføre regler om solidaransvar i kontraktkjeden i byggebransjen (artikkel 12).

Direktivet anses ikke å være til hinder for å opprettholde gjeldende nasjonale regler som har til formål å legge til rett for tilsyn med, og håndhevelse av regler om lønns- og vilkår for utsendte arbeidstakere.

Status
Direktivet ble vedtatt 15. mai 2014.

Direktivet er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

14. oktober 2016 fremmet regjeringen en lovproposisjon for Stortinget med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som er nødvendige for å gjennomføre direktivet i norsk rett (Prop. 5 L (2016-2017) Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.).

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
21.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Gjennomføringsfrist i EU
18.06.2016
Anvendelsesdato i EU
18.06.2016
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
13.01.2016
Høringsfrist
18.04.2016
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2017
Anvendes fra i Norge
01.07.2017
Annen informasjon