Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn med finanssektoren på EU-nivå og om opprettelsen av Det europeisk råd for systemrisiko

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

Del av:

Siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-insitusjonene 24.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og ESRB (makrotilsyn). Forslagene er lagt fram som en pakke med fire endringsforslag med fire ulike KOM-nummer. De fire KOM-dokumentene i pakken omfatter følgende:

• KOM(2017)536 - om endringer i EBA- (32010R1093), ESMA- (32010R1095), EIOPA- (32010R1094), EUVECA- 32013R0345), EUSEF- (32013R0346), ELTIF- (32015R0760), MIFIR- (32014R0600), referanseverdi- (32016R1011) og prospektforordningen (32017R1129).

• KOM(2017)538 - om endringer i ESRB-forordningen (32010R1092)

• KOM(2017)537 - om endringer i MIFID II-direktivet (32014L0065) og Solvens II-direktivet (32009L0138)

• KOM(2017)539 - om endringer av et ennå ikke vedtatt forslag til endringer i EMIR (32012R0648). Det opprinnelilge forslaget til endringar av EMIR ble lagt fram våren 2017.

Det vises til utførlig omtale i hele pakken i EØS-notatet "Endringe ri ESFS - European System of Financial Supervision".

KOM(2017)538 gjelder endringer i ESRB-forordningen (European Systemic Risk Board), og Kommisjonen foreslår her:

• styrket rolle for ESRB-sekretariatets leder

• generalforsamlingen og underkomiteene får to nye stemmeberettigede medlemmer, som følge av Banking Union (SSM og SRB)

• som følge av Banking Union, skal også ECB kunne være mottaker av ESRBs advarsler og anbefalinger

• rådgivende komiteer under ESRB skal kunne konsultere med beørte parter og eksperter

• artikkel 9(5) som omtalte behandling av EØS/EFTA-land er fjernet. Dette er en oppfølging av et ønske fra EFTA/EØS-landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen vil rettsakten kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, slik at lov om EØS-finanstilsyn vil oppdateres med henvisning til revidert ESRB-forordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om endring av ESRB-forordningen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Det er en en fordel at ESRB-forordningens artikkel 9(5) nå foreslås slettes, så man fjerner uklarhet om EØS/EFTA-landenes deltakelse i generalforsamlingen.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten. Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt.
Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forslaget er til behandling av Rådet og Parlamentet i EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet