Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minimumskrav til gjenopprettingsplan og rapport om gjennomføring av plan

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1400 of 10 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum elements of a business reorganisation plan and the minimum contents of the reports on the progress in the implementation of the plan

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler krav til utarbeiding av reorganiseringsplan ved beslutning om at foretaket skal oppkapitaliseres ved nedskrivning eller konvertering til egenkapital av foretakets kvalifiserende gjeld.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2016/1400, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen har ikke betydelige økonomiske eller adminstrative konsekvenser,

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/ EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2016
Anvendelsesdato i EU
12.09.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet