Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til detaljinvestorer (PRIIPer) med hensyn til reguleringstekniske standarder for presentasjon, innhold, gjennomgang og revisjon av dokumenter med nøkkelinformasjon og betingelser for oppfylling av kravet om å stille til rådighet slike dokumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra EU-Kommisjonen til Råds- og Parlaments forordning 1286/2014. Forordningen fastsetter tekniske standarder for utformingen av key information documents (KID) tilhørende forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPS). Reguleringen setter krav blant annet krav til informasjonsinnhold og presentasjonen av informasjon i dokumentet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Disse utfyllende bestemmelsene vil ikke tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres nasjonalt før basisforordningen PRIIPs er gjennomført. PRIIPs er i dag til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen av EFTA-landene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene, da de krever endringer i markedsføring av forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Vurdering
Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring i EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Basisrettsakten PRIIPs er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet