Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653. av 8. mars 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til detaljinvestorer (PRIIPer) angående reguleringsmessige tekniske standarder for presentasjon, innhold, gjennomgang og revisjon av dokumenter med nøkkelinformasjon og betingelser for oppfylling av kravet om å stille til rådighet slike dokumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Et tidligere utkast til forordning ble forkastet av Europaparlamentet 14.9.2016

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUNDEN FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIP-forordningen) kræver, at producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) udarbejder "dokumenter med central information" (KID) for disse produkter, inden de stilles til rådighed for detailinvestorer, og at dem, der rådgiver om eller sælger produkterne, stiller KID til rådighed for detailinvestorer i god tid, inden de køber disse produkter.

Ved PRIIP-forordningen tillægges Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, oprettet ved forordning (EU) nr. 1093/2010, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010, beføjelse til i fællesskab at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS'er), der præciserer elementerne i KID, dvs. udformningen og indholdet af KID, herunder metoder, der ligger til grund for beregningen og angivelsen af risiko, afkast og omkostninger i dokumentet (artikel 8, stk. 5, i PRIIP-forordningen). Ved PRIIP-forordningens artikel 10, stk. 2, tillægges de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) også beføjelse til at udarbejde RTS'er om gennemgang, revision og offentliggørelse af KID og ved artikel 13, stk. 5, RTS'er om betingelser for at opfylde kravet om at stille KID til rådighed for detailinvestorer i god tid. Den 6. april 2016 indgav ESA'erne i fællesskab udkastet til RTS til Kommissionen.

Den 30. juni 2016 vedtog Kommissionen en delegeret forordning om supplerende regler til PRIIP-forordningen (delegeret forordning), som præciserer udformningen og indholdet af KID og dets standardformat, de metoder, der ligger til grund for angivelsen af risiko og afkast og beregningen af omkostninger, betingelserne og minimumshyppigheden for gennemgang af informationerne indeholdt i KID og betingelserne for at opfylde kravet om at stille KID til rådighed for detailinvestorer.

Den 14. september 2016 gjorde Europa-Parlamentet indsigelse mod den delegerede forordning.

For at tage højde for de betænkeligheder, som Europa-Parlamentet havde givet udtryk for, fremsatte Kommissionen i en skrivelse af 10. november 2016 til ESA'erne forslag til ændring af den delegerede forordning for så vidt angår PRIIP'er med flere optioner, resultatscenarier, advarslen vedrørende forståelighed og angivelsen af administrative omkostninger i forbindelse med biometriske elementer af forsikringsbaserede investeringsprodukter. I henhold til artikel 10, stk. 1, sjette afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESA'erne inden for en periode på seks uger ændre udkastet til RTS på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. ESA'erne vedtog ikke den endelige udtalelse ved udløbet af denne periode på seks uger. I henhold til 10, stk. 1, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 kan Kommissionen derfor vedtage udkastet til RTS med de ændringer, den anser for relevante. Kommissionens ændringer af den delegerede forordning vedrører PRIIP'er med flere optioner, resultatscenarier, advarslen vedrørende forståelighed og angivelsen af administrative omkostninger i forbindelse med biometriske elementer af forsikringsbaserede investeringsprodukter.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet