Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig, jf. artikkel 44, stk. 3, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenopretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/860 of 4 February 2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen presiserer nærmere under hvilke omstendigheter det er nødvendig at krisehåndteringsmyndigheten kan unnta gjeldsposter fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser (bail-in).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i forskrift. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten BRRD 2014/59/EU tas inn EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
21.06.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet