Kapitalkravsforordningen (CRR)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR-forordningen)

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2013)

Forordningen utgjør sammen med direktiv 2013/36/EU (CRD IV-direktivet) det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Forordningen gjennomfører Baselkomitéens anbefalte minstekrav til ansvarlig kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon og viderefører gjeldende bestemmelser om store engasjementer. Fordningen skiller seg fra gjeldende direktiver bl.a. ved strengere og mer detaljerte regler om hva som kan inngå i de ulike formene for ansvarlig kapital, og at den introduserer kvantitative likviditetskrav og et uvektet kapitalkrav i tillegg til de risikobaserte minstekravene. Forordningen skal suppleres med en rekke bindende tekniske standarder. Forordningen innebærer en stor grad av harmonisering, men det vil fortsatt være mulig å innføre strengere nasjonale krav på noen områder, bl.a. kapitalkrav for lån med pantesikkerhet i eiendom, og på områder som ikke er omfattet av CRD IV-regelverket. Forordningen gjelder fra 1. januar 2014.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Status
CRR-forordningen ble vedtatt 26. juni 2013 og publisert i Official Journal dagen etter. Direktivet trådte i kraft 28. juni 2013, dvs. 1 dag etter publiseringen i Official Journal. Det vises også til EØS-notatet om CRD IV-direktivet (direktiv 2013/36/EU) for omtale av resten av CRD IV-regelverket.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Annen informasjon (EFTA/EØS)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.03.2013
Høring
Høring publisert
30.05.2018
Høringsfrist
30.08.2018
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016