Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder regulatoriske tekniske standarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalreserve i overenstemmelse med artikkel 440

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555 of 28 May 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the disclosure of information in relation to the compliance of institutions with the requirement for a countercyclical capital buffer in accordance with Article 440

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden vil kunne gjelde direkte ved henvisningsforskrift etter at CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet vil inntil videre legge til grunn at institusjoner følger forordningen, og informere institusjonene om dette ved rundskriv.

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013. Forordningen gir bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer, i overensstemmelse med artikkel 440 i CRR.

Standarden krever at institusjoner offentliggjør sin geografiske distribusjon av kreditteksponeringer relevante for beregningen av den motsykliske bufferen, samt størrelsen på det institusjonsspesifikke, motsykliske bufferkravet. Dette rapporteres i standardskjemaer vedlagt forordningen. Offentliggjøring skal skje minimum på årlig basis og i sammenheng med publisering av regnskapstall.

Status
Vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet