Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data

Tittel

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1229 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder verdipapiriseringsregisterets operasjonelle standarder for datainnsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontroll av fullstendighet og konsistens av dataene

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1229 of 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on securitisation repository operational standards for data collection, aggregation, comparison, access and verification of completeness and consistency

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør være i stand til at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater. De oplysninger, som securitiseringsregistre giver disse enheder, bør derfor være af høj kvalitet og bør være egnede til aggregering og sammenligning på tværs af forskellige securitiseringsregistre på en rettidig, struktureret og omfattende måde. Securitiseringsregistre bør derfor vurdere, om disse oplysninger er fuldstændige og konsistente, før de stilles til rådighed for disse enheder, og de bør give disse enheder en daglig slutrapport og en samlet score for dataenes fuldstændighed.

(2) Procedurerne forat kontrollere, om de oplysninger, der indberettes til securitiseringsregistre af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller SSPE'er, er fuldstændige og konsistente, bør tage hensyn til de forskellige securitiseringstyper, -egenskaber og -praksisser. Der bør derfor fastsættes kontrolprocedurer, som omfatter en sammenligning af de indberettede oplysninger med hensyn til tilsvarende securitiseringer, f.eks. securitiseringer, der har det samme eller forretningsmæssigt forbundne eksponeringsleverende institutter, den samme eller forbundne underliggende eksponeringstyper og de samme eller forbundne strukturelle kendetegn eller geografiske beliggenheder.

(3) For at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger bør kontrolprocedurerne også omfatte fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der ligger til grund for disse oplysninger. Da der imidlertid er relativt store vanskeligheder forbundet med at kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af denne dokumentation, bør securitiseringsregistrene anmode de indberettende enheder om skriftligt at bekræfte, at dokumentationen for den underliggende securitisering, som de har stillet til rådighed, er fuldstændig og konsistent. Væsentlige opdateringer af dokumentation, der allerede erindberettet, bør betragtes som et nyt securitiseringsdokument, der kræver en skriftlig anmodning om bekræftelse.

(4) For at gøre det muligt for de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater, bør de nærmere oplysninger om securitiseringer, som disse enheder skal have direkte og øjeblikkelig adgang til, være sammenlignelige på tværs af securitiseringsregistrene på en harmoniseret og konsekvent måde. Disse oplysninger børderfor anføres i Extensible Markup Language (XML), da dette format anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor.

(5) Fortroligheden af enhver type data, der udveksles mellem securitiseringsregistre og de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk.1, i forordning (EU) 2017/2402, bør sikres. Sådanne udvekslinger bør derfor foregå via en sikker forbindelse mellem maskiner ved hjælp af datakrypteringsprotokoller. For at sikre fælles minimumsstandarder bør der anvendes en SSH-filoverførselsprotokol.

(6) Data om de seneste securitiserede underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden og oplysninger om væsentlige hændelser samt indikatorer for disse datas kvalitet og rettidighed er afgørende for den løbende overvågning af securitiseringsinvesteringspositioner og potentielle investeringer samt finansiel stabilitet og systemisk risiko. De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder bør derfor have adgang til disse data på ad hoc-basis eller i på forhånd fastsatte perioder i overensstemmelse med deres behov for at modtage dem.

(7) Securitiseringer er komplekse og heterogene, og de brugere, der tilgår oplysninger fra securitiseringsregistre, er forskellige. Det er derfor af afgørende betydning, at den direkte og umiddelbare adgang til specifikke datasæt og oplysninger lettes. Denne adgang bør omfatte adgang i et maskinlæsbart format, hvor oplysningerne vedrører data, og til alle aktuelle og historiske oplysninger om en securitisering, der er lagret i et register. Med henblik herpå bør der oprettes en ramme for ad hoc-anmodninger, der kan kombineres for at indhente specifikke oplysninger. De frister, inden for hvilke securitiseringsregistrene bør give oplysninger til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder, bør harmoniseres for at lette en effektiv databehandling i disse enheder og securitiseringsregistre. Samtidig bør det sikres, at data indhentes inden for frister, der gør det muligt effektivt at opfylde de anmodende enheders forpligtelser.

(8) De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder er afhængige af data, der opbevares af securitiseringsregistre, bl.a. for at kunne sammenligne aktuelle securitiseringer med tidligere securitiseringer. Det er derfor hensigtsmæssigtat specificere, at registrene bør føre registre over en securitisering i 10 år, efter at securitiseringen er ophævet, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 og artikel 80, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012.

(9) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler standarder og procedurer for indsamling og behandling af oplysninger, som opbevares af securitiseringsregistre, og adgang til disse oplysninger. Disse bestemmelser bør derfor samles ien enkelt forordning.

(10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(11) ESMA har afholdt en åben offentlig høringom det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet